BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ENGELLİLER GÜNÜ fut­bol tur­nu­va­sıy­la şen­le­ne­cek

ENGELLİLER GÜNÜ fut­bol tur­nu­va­sıy­la şen­le­ne­cek

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü (İSÖM), Zi­hin­sel Özür­lü­ler Fut­bol Tur­nu­va­sı dü­zen­li­yor. Çi­ro­z’­da bu­lu­nan spor te­sis­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek olan tur­nu­va­ya 56 spor­cu­nun yer al­dı­ğı 8 ta­kım ka­tı­lı­yor.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü (İSÖM), Zi­hin­sel Özür­lü­ler Fut­bol Tur­nu­va­sı dü­zen­li­yor. Çi­ro­z’­da bu­lu­nan spor te­sis­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek olan tur­nu­va­ya 56 spor­cu­nun yer al­dı­ğı 8 ta­kım ka­tı­lı­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü, yak­laş­mak­ta olan 3 Ara­lık Dün­ya Özür­lü­ler Gü­nü­’nü, bir haf­ta sü­re­cek olan et­kin­lik­ler­le kut­lu­yor. 25 Ka­sım-06 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da de­vam ede­cek et­kin­lik­ler bu­gün baş­lı­yor. Çi­roz spor te­sis­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek olan Zi­hin­sel Özür­lü­ler Fut­bol Tur­nu­va­sı­’na İs­tan­bu­l’­un çe­şit­li yer­le­rin­den 8 ta­kım ka­tı­lı­yor. İş­te zi­hin­sel özür­lü genç­ler­den olu­şan bu ta­kım­lar: Bü­yük­çek­me­ce Özür­lü­ler Mer­ke­zi, Esen­ler Şef­kat Evi, Ga­zi­os­man­pa­şa Özür­lü­ler Mer­ke­zi, Ka­dı­köy Özür­lü­ler Mer­ke­zi, Mev­la­na Ka­pı Eği­tim Uy­gu­la­ma Oku­lu, Ra­mi Özür­lü­ler Mer­ke­zi, Saa­det İl­köğ­re­tim Oku­lu ve Saa­det Mes­le­ki Eği­tim Oku­lu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT