BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram­pa­şa’da ­şid­de­te kar­şı ­ti­yat­ro­lu tep­ki

Bay­ram­pa­şa’da ­şid­de­te kar­şı ­ti­yat­ro­lu tep­ki

“25 Ka­sım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Kar­şı U­lus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le ve Da­ya­nış­ma Gü­nü”n­de, Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­sin­den “3. Say­fa­dan Ka­dın Hi­ka­ye­le­ri” ko­nu­lu ti­yat­ro gös­te­ri­si ya­pı­la­cak.“25 Ka­sım Ka­dı­na Yö­ne­lik Şid­de­te Kar­şı U­lus­la­ra­ra­sı Mü­ca­de­le ve Da­ya­nış­ma Gü­nü”n­de, Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­sin­den “3. Say­fa­dan Ka­dın Hi­ka­ye­le­ri” ko­nu­lu ti­yat­ro gös­te­ri­si ya­pı­la­cak. Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si­nin or­ga­ni­zas­yo­nu i­le, Bay­ram­pa­şa Be­le­di­ye­si Kül­tür Sa­lo­nu’n­da sa­at 14.00’te Dü­şe­vi o­yun­cu­la­rı ta­ra­fın­dan sah­ne­le­ne­cek ti­yat­ro gös­te­ri­sin­de; Tö­re, Laz Kı­zı, A­na, Ma­hur Bes­te, Mahkûm Ka­dın ve Ger­dek ad­lı al­tı ay­rı hi­ka­ye yer a­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT