BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Karaköy İskelesi geçici olarak görevde

Karaköy İskelesi geçici olarak görevde

Şiddetli lo­do­sun et­ki­siy­le ba­tan Ka­ra­köy İs­ke­le­si’nin ye­ri­ne ge­çi­ci bir is­ke­le ya­pıl­dı. Hay­dar­pa­şa ve Ka­dı­köy yol­cu­la­rı, ge­çi­ci is­ke­le­den dün va­pu­ra bin­diŞid­det­li lo­do­sun et­ki­siy­le ala­bo­ra olan Ka­ra­köy Va­pur İs­ke­le­si, kü­çük du­bay­la ye­ni­den dev­re­ye gir­di. İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri İş­let­me­si A.Ş’­den (İDO) ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ka­ra­köy Va­pur İs­ke­le­si­’nin ön­ce­ki gün şid­det­li lo­do­sun et­ki­siy­le ala­bo­ra ol­du­ğu ha­tır­la­tıl­dı. Bu is­ke­le­de hiz­me­ti ak­sat­ma­mak ama­cıy­la se­fer­le­rin ye­ni­den baş­la­tıl­dı­ğı ifa­de edi­len açık­la­ma­da, is­ke­le­nin bu­lun­du­ğu ye­re ko­nu­lan kü­çük du­ba ile Hay­dar­pa­şa Va­pur İs­ke­le­si­’n­de yıl­lar­dır uy­gu­la­nan sis­te­min ay­nı­sı­nın ha­ya­ta ge­çi­ri­le­rek, yol­cu gi­riş ve çı­kı­şı­nın ka­ra bağ­lan­tı­lı gi­şe­ler ara­cı­lı­ğıy­la sağ­lan­dı­ğı bil­di­ril­di. YENİ İSKELE PROJE AŞAMASINDA Se­fer­le­rin, Ka­ra­köy-Hay­dar­pa­şa-Ka­dı­köy hat­tın­da­ki ta­ri­fe sa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da hiç­bir de­ği­şik­li­ğe uğ­ra­ma­dan ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği kay­de­di­len açık­la­ma­da, bu uy­gu­la­may­la, pro­je ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­nan ye­ni is­ke­le ya­pı­la­na dek yol­cu­la­rın mağ­dur edil­me­den, alış­tık­la­rı İDO hiz­me­ti­ni al­ma­la­rı­nın amaç­lan­dı­ğı be­lir­til­di. Yak­la­şık 200 iş­çi­nin gö­rev yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar so­na er­di. Yol­cu­la­rın ge­çi­şi için te­pe­si sac­dan bir ku­lü­be ko­nu­lur­ken, yol­cu ge­çi­şi için ay­rı­ca pre­fab­rik gi­şe­ler yer­leş­ti­ril­di. Ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan öğ­len sa­at­le­rin­de Hay­dar­pa­şa ve Ka­dı­köy se­fer­le­ri için yol­cu alı­mı­na baş­lan­dı. VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMEDİ Dün yol­cu­la­rı uğur­la­yan İDO Baş­ka­nı Ah­met Pak­soy, va­tan­daş­la­rı mağ­dur et­me­me adı­na çok kı­sa bir sü­re­de ge­çi­ci is­ke­le­yi ye­tiş­tir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ge­ce gün­düz de­me­den ça­lış­ma­yı ya­pan bü­tün ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum. Asıl ka­lı­cı is­ke­le pro­je­si de ya­kın bir za­man­da ha­ya­ta ge­çe­cek­ti­r” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT