BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Va­li Gü­ler’i ağ­la­tan tö­ren

Va­li Gü­ler’i ağ­la­tan tö­ren

Öğ­ret­men­ler Gü­nü kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Ka­dı­köy’de­ki Zü­bey­de Ha­nım Öğ­ret­men­ler Evin­de dü­zen­le­nen tö­ren­de duy­gu do­lu an­lar ya­şan­dı.Öğ­ret­men­ler Gü­nü kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Ka­dı­köy’de­ki Zü­bey­de Ha­nım Öğ­ret­men­ler Evin­de dü­zen­le­nen tö­ren­de duy­gu do­lu an­lar ya­şan­dı. Tö­re­ne, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Ata Özer, emek­li ve gö­rev ba­şın­da­ki öğ­ret­men­ler­le ye­ni gö­re­ve baş­la­ya­cak öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı. Tö­ren­de bir ko­nuş­ma ya­pan Va­li Gü­ler, “Kay­ma­kam ol­du­ğum yıl­lar­da köy­le­re gi­der­ken, dağ baş­la­rın­da tek baş­la­rı­na çok öğ­ret­men gör­düm, hep­si de gen­ce­cik öğ­ret­men­ler­di. Cum­hu­ri­ye­tin bu gün­le­re ta­şın­ma­sın­da her­ke­sin bir pa­yı var ama o öğ­ret­men­le­rin pa­yı as­la unu­tu­la­maz. O ka­ran­lık­lar­da, toz­lu yol­lar­da bü­tün sı­kın­tı­lar­da fe­da­kar­lık gös­ter­di­ler” di­ye ko­nuş­tu. Va­li Gü­ler bu söz­le­ri­nin ar­dın­dan duy­gu­la­na­rak göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı. Gü­ler’in bu söz­le­ri sa­lon­da­ki­ler ta­ra­fın­dan al­kış­lar­la kar­şı­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT