BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YALNIZ ADAM

YALNIZ ADAM

Al­man tek­nik a­dam, yar­dım­cı­la­rı­nın gö­rev­le­rin­den a­lın­ma­sın­dan bu ya­na F­lor­ya’da yal­nız­la­rı oy­nu­yorAl­man tek­nik a­dam, yar­dım­cı­la­rı­nın gö­rev­le­rin­den a­lın­ma­sın­dan bu ya­na F­lor­ya’da yal­nız­la­rı oy­nu­yor KAD­RO­YU DA KEN­Dİ YA­PI­YOR G.Sa­ray’da ye­ni­den gön­de­ril­me­si gün­de­me ge­len Tek­nik Di­rek­tör S­kib­be hay­li sı­kın­tı­lı gün­ler ge­çi­ri­yor. Yar­dım­cı­la­rı Ü­mit Da­va­la ve Ed­win Bo­e­kamp’ın gö­rev­le­rin­den a­lın­ma­sın­dan son­ra ka­bu­ğu­na çe­ki­len Al­man tek­nik a­dam, F­lor­ya’da a­de­ta “yal­nız a­dam” ro­lü­nü oy­nu­yor. Bu o­la­yın ar­dın­dan yö­ne­ti­ci­ler­le i­le­ti­şi­mi­ni ol­duk­ça za­yıf­la­tan S­kib­be’nin, ye­ni yar­dım­cı­sı Bu­rak Dil­men’le bi­le doğ­ru dü­rüst ko­nuş­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın fut­bol­cu­la­rın p­rob­lem­le­ri hak­kın­da da yö­ne­ti­ci­ler­le faz­la bir şey pay­laş­ma­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, maç­lar­da sa­ha­ya sü­re­ce­ği kad­ro­yu da, yar­dım­cı­la­rı­na da­nış­ma­dan yal­nız ba­şı­na yap­tı­ğı bil­di­ril­di. BUN­LA­RI HAK ET­Mİ­YO­RUM Yö­ne­ti­min, ye­ri­ne tek­nik di­rek­tör a­ra­yı­şı i­çin­de ol­du­ğu­nu bi­len S­kib­be’nin, du­ru­ma al­dır­ma­dı­ğı ve gö­re­vi­ne son ve­ri­le­ne ka­dar ta­kı­mın ba­şın­da kal­ma­ya de­vam e­de­ce­ği öğ­re­nil­di. Dün o­yun­cu­la­rıy­la bir top­lan­tı ya­pan S­kib­be, “A­lı­nan her ba­şa­rı­sız so­nuç­tan son­ra ü­ze­ri­me na­sıl gel­dik­le­ri­ni gö­rü­yor­su­nuz. Ben bun­la­rı hak et­mi­yo­rum” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Al­man tek­nik a­dam, ar­tık pu­an kay­bı­na ta­ham­mül­le­ri kal­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Bü­tün k­re­di­miz bit­ti. İlk ya­rı so­nu­na ka­dar lig­de­ki bü­tün maç­la­rı ka­zan­ma­lı­yız. Ay­rı­ca Me­ta­list ma­çın­dan da i­yi so­nuç­la ay­rıl­ma­lı­yız. Ken­di­mi­zi ta­raf­tar­la­rı­mı­za an­cak bu şe­kil­de af­fet­ti­re­bi­li­riz” di­ye ko­nuş­tu. > Ercan YILDIZ SKIB­BE Dİ­REK­TEN DÖN­DÜ G.Sa­ray’da Baş­kan Ad­nan Po­lat, yö­ne­ti­ci­ler Hal­dun Üs­tü­nel, Mu­rat Yal­çın­dağ, Ad­nan Sez­gin ve ba­zı yö­ne­ti­ci­le­rin de ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da Skib­be’nin ge­le­ce­ği­nin ko­nu­şul­du­ğu bir gö­rüş­me dü­zen­le­di. Top­lan­tı­da ço­ğun­luk Al­man ça­lış­tı­rı­cı­nın gö­rev­den alın­ma­sı yö­nün­de gö­rüş be­lir­tir­ken, Lu­ces­cu’yla he­nüz an­la­şı­la­ma­ma­sın­dan do­la­yı ope­ras­yo­nun dev­re ara­sı­na ka­dar don­du­rul­du­ğu ve Skib­be’yle ile ge­çi­ci ola­rak “de­vam” ka­ra­rı alın­dı­ğı öğ­re­nil­di. G.SARAY NOTLARI Feld­kamp’a Sez­gin fre­ni G.Sa­ray için UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki ra­kip­le­ri Olim­pi­akos ve Ben­fi­ca maç­la­rı­nı sey­re­dip, tek­nik he­ye­te ra­por ve­ren Feld­kamp’ın, Me­ta­list Khar­kiv’in Hert­ha Ber­lin ile yap­tı­ğı kar­şı­laş­ma­yı iz­le­me­di­ği or­ta­ya çık­tı. Al­man tek­nik ada­mın bu yön­de bir da­vet al­ma­dı­ğı, bu du­ru­mu da Fut­bol A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Sez­gin’in is­te­di­ği ifa­de edil­di. De Sanctis şikayetçi! G.Sa­ray’ın ba­şa­rı­lı ka­le­ci­si Mor­gan De Sanc­tis, sa­vun­ma­da gö­rev ya­pan ar­ka­daş­la­rı­nı ho­ca­sı­na şi­ka­yet et­ti. Tek­nik Di­rek­tör Skib­be ile bir gö­rüş­me ya­pan İtal­yan fi­le bek­çi­si, “De­fan­sı­mız as­li gö­re­vi­ni bı­ra­kıp, sü­rek­li ile­ri çı­kı­yor. Ra­ki­be çok boş alan bı­ra­kı­yo­ruz. Bu yüz­den çok kon­tra atak yi­yo­ruz. Bir ted­bir al­ma­nı­zı is­ti­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Sakatlardan iyi haber An­ka­ras­por ma­çın­da di­zin­de­ki ağ­rı­lar­dan şi­ka­yet­çi olan Ser­vet’in çe­ki­len MR’ın­da cid­di bir sa­kat­lı­ğa rast­lan­ma­dı. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­nun Me­ta­list Khar­kiv ma­çın­da ta­kım­da­ki ye­ri­ni ala­bi­le­ce­ği be­lir­ti­lir­ken, di­ğer sa­kat­lar Lin­coln ve Meh­met To­pal’ın da bu­gün­den iti­ba­ren ta­kım­la bir­lik­te ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­bi­le­cek­le­ri öğ­re­nil­di. Kongreye iptal davası Yö­ne­ti­min 20 Ara­lık’ta ya­pıl­ma­sı için ge­nel ku­rul­dan yet­ki al­dı­ğı ola­ğa­nüs­tü kon­gre­nin ip­ta­li için da­va açıl­dı. Üye­ler­den Fı­rat Ir­mak aç­tı­ğı da­va­da, yö­ne­ti­min 25 Ekim’de yet­ki al­dı­ğı ola­ğa­nüs­tü kon­gre ka­ra­rı­nın ip­ta­li­ni ta­lep et­ti. Yö­ne­tim, dö­viz kur­la­rın­da­ki ön­gö­rül­me­yen ar­tış son­ra­sın­da büt­çe­de olu­şan açı­ğı ka­pa­mak için ge­nel ku­rul­dan yet­ki al­mış­tı. ­Ti­şört­ler el­de kal­dı F.Bah­çe der­bi­si ön­ce­sin­de yö­ne­ti­ci Yi­ğit Şar­dan’ın ü­ze­rin­de “Çıl­dı­rın ge­li­yo­ruz” ya­zı­lı bas­tır­dı­ğı ti­şört­ler el­de kal­dı. Ti­şört­le­rin ge­rek maç ön­ce­si il­gi gör­me­me­si ge­rek­se a­lı­nan 4-1’lik mağ­lu­bi­ye­tin o­lum­suz et­ki­siy­le tam 3 bin ti­şör­tün el­de kal­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT