BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 30 mil­ya­rı öğü­tüp ra­hat­la­ya­lım

30 mil­ya­rı öğü­tüp ra­hat­la­ya­lım

İş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nun­da bi­ri­ken pa­ra 30 mil­yar li­ra­yı aş­tı. Bu­gün­ler­de her­ke­sin gö­zü bu pa­ra­da. Her­kes tek­lif­le­ri­ni sı­ra­la­dık­tan son­ra ma­li­ye­tin bu fon­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği­ni ima edi­yor.İş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nun­da bi­ri­ken pa­ra 30 mil­yar li­ra­yı aş­tı. Bu­gün­ler­de her­ke­sin gö­zü bu pa­ra­da. Her­kes tek­lif­le­ri­ni sı­ra­la­dık­tan son­ra ma­li­ye­tin bu fon­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği­ni ima edi­yor. Ver­gi in­di­ri­mi bek­le­yen de, ön­ce re­el sek­tör des­tek­len­me­li di­yen de, akar­ya­kıt­ta ver­gi in­di­ri­mi­ne gi­dil­sin, her­kes mo­ral bul­sun di­yen de. Hü­kü­met bu pa­ra­nın pren­sip­te öğü­tül­me­si­ne ra­zı ol­sa bi­le na­sıl har­ca­na­ca­ğı ko­nu­su ka­rı­şık. Bu ka­dar li­ra eko­no­min can­lan­ma­sı için, dar­da olan­la­rın bu­gün­le­ri at­lat­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak için na­sıl har­ca­na­cak. Bir re­el sek­tör mu­hab­be­ti­dir gi­di­yor. Re­el sek­tör na­sıl des­tek­le­ne­cek. Re­el sek­tör de­di­ği­niz 30.000 ta­ne fir­ma. Bu­nun 1000 ta­ne­si bü­yük fir­ma. 29 bi­ni kü­çük ve or­ta öl­çek­li. Her­ke­se eşit da­ğıt­san fir­ma ba­şı­na 100 bin li­ra dü­şer, kü­çük­le­rin ba­ya­ğı işi­ne ya­rar, bü­yük­le­re çay şe­ker pa­ra­sı olur. Pe­ki ge­ti­ri­si ne olur.. Fay­da­sı olur mu ya­ni. Bu­nun ye­ri­ne bu pa­ra­yı emek­li­ler ve ça­lı­şan­lar eliy­le sis­te­me en­jek­te et­se­ler na­sıl olur. Na­sıl olur der­ken fir­ma­la­rı des­tek­le­mek mi da­ha iyi on­la­rın müş­te­ri­le­ri­ni des­tek­le­mek mi da­ha iyi an­la­mın­da so­ru­yo­rum. .... Böy­le ko­nu­la­rın so­nun­da “sen ol­san ne ya­par­sın” so­ru­su so­ru­lur. Laf ol­sun di­ye so­ru­lur. Ra­hat­la­mak için so­ru­lur. Ben ol­sam pa­ra da­ğıt­mam. As­ga­ri üc­ret­ten ver­gi­yi kal­dı­rı­rım. Di­ğer ver­gi oran­la­rın­da di­şe do­ku­nur in­di­rim ya­pa­rım. As­ga­ri üc­re­tin üze­rin­de ma­aş alan­lar­dan da ra­kam ne olur­sa ol­sun sa­de­ce yüz­de 10 ver­gi alı­rım. Ça­lı­şa­nı­nı as­ga­ri üc­ret­ten gös­te­rip yüz­de 10’luk ver­gi­den yırt­mak is­te­yen­ler­le de il­gi­len­mem, göz yu­ma­rım. İş­siz­lik si­gor­ta­sı fo­nu­nu da lağ­ve­de­rim. Her da­ra dü­şe­nin ak­lı ora­ya ta­kı­lıp kal­ma­sın. Mil­yon­lar­ca in­sa­nın iş­siz do­laş­tı­ğı bir ül­ke­de iş­siz­lik fo­nu ol­maz. Akar­ya­kıt­ta­ki ÖTV ora­nı­nı da yüz­de 30 in­di­ri­rim. 30 mil­ya­rı bu şe­kil­de öğü­tü­rüm. Ba­ka­lım siz na­sıl öğü­te­cek­si­niz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT