BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul’a ya­pı­lan hiz­met­ler

İs­tan­bul’a ya­pı­lan hiz­met­ler

2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti se­çi­len İs­tan­bul’a 60’ın üze­rin­de si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun ka­tı­lı­mı ile “Tu­rizm Atöl­ye­si” ku­rul­du. Be­yoğ­lu’nda ta­ri­hî do­ku­ya uy­gun kül­tür ve sa­nat mer­ke­zi ya­pı­lı­yor. Ha­liç Sos­yal Te­sis­le­rin­den 2004 yı­lın­da 4 mil­yon 52 bin 225 ki­şi ya­rar­la­nır­ken; 2007 yı­lın­da fay­da­la­nan­la­rın sa­yı­sı 5 mil­yon 499 bin 961 ol­muş­tur. Dra­gos Sos­yal Te­sis­le­ri Emi­nö­nü Kül­tür ve Sos­yal Te­si­si­ni yap­mak­ta­dır. İs­tan­bul’da 19 sos­yal te­sis İs­tan­bul hal­kı­na ka­li­te­li ve ucuz hiz­met ver­mek­te­dir.2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti se­çi­len İs­tan­bul’a 60’ın üze­rin­de si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun ka­tı­lı­mı ile “Tu­rizm Atöl­ye­si” ku­rul­du. Be­yoğ­lu’nda ta­ri­hî do­ku­ya uy­gun kül­tür ve sa­nat mer­ke­zi ya­pı­lı­yor. Ha­liç Sos­yal Te­sis­le­rin­den 2004 yı­lın­da 4 mil­yon 52 bin 225 ki­şi ya­rar­la­nır­ken; 2007 yı­lın­da fay­da­la­nan­la­rın sa­yı­sı 5 mil­yon 499 bin 961 ol­muş­tur. Dra­gos Sos­yal Te­sis­le­ri Emi­nö­nü Kül­tür ve Sos­yal Te­si­si­ni yap­mak­ta­dır. İs­tan­bul’da 19 sos­yal te­sis İs­tan­bul hal­kı­na ka­li­te­li ve ucuz hiz­met ver­mek­te­dir. 2007 yı­lın­da 6.5 mil­yon tu­rist şeh­ri zi­ya­ret et­ti. Ya­ban­cı zi­ya­ret­çi sa­yı­sın­da her yıl yüz­de 20’nin üze­rin­de bü­yü­me sağ­lan­dı. 2008 yı­lın­da 8 mil­yon tu­rist he­de­fi ger­çek­leş­mek üze­re­dir. 2007 yı­lın­da tu­rist ar­tı­şı bir ön­ce­ki yı­la gö­re yüz­de 21.8’dir. 2010 yı­lın­da he­def 10 mil­yon tu­rist­tir. 2009 yı­lın­da İs­tan­bul “Dün­ya Su Fo­ru­mu” ve “Dün­ya Ban­ka­sı IMF Kon­gre­si” gi­bi ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­ya ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­ğı gi­bi 2008 yı­lın­da iri­li ufak­lı 43 ulus­la­ra­ra­sı kon­gre­ye ev sa­hip­li­ği yap­mış­tır. 3 adet acil mü­da­ha­le he­li­kop­te­ri ki­ra­lan­dı. 2005-2007 yıl­la­rın­da da 2 yan­gın sön­dür­me uça­ğı ki­ra­lan­mış idi. Afet­le mü­ca­de­le araç­la­rı 3 kat ar­ta­rak 1518 ol­du. İt­fa­iye, AKOM, acil yar­dım araç­la­rı 2004 yı­lın­da 289 iken 2008’de 486 ol­muş­tur. Afet Ko­or­di­nas­yon Mer­ke­zi (AKOM) iki fark­lı ope­ra­tör­den 78 uy­du te­le­fo­nu ve 3 ay­rı yol­dan in­ter­net eri­şi­mi sağ­lan­mak­ta­dır. İs­tan­bul’da çok sa­yı­da mü­ze var­dır. Bun­la­ra ye­ni mü­ze­ler ila­ve edil­miş ve edil­mek­te­dir. Gül­ha­ne’de Has Ahır­lar res­to­re edi­le­rek İs­lam Bi­lim ve Tek­no­lo­ji Ta­ri­hi Mü­ze­si ola­cak­tır. Ay­rı­ca İs­tan­bul’un fet­hi pa­no­ra­mik mü­ze­si ya­pı­la­cak­tır. Ta­ri­hî Cen­de­re Ha­mi­di­ye Pom­pa İs­tas­yo­nu “İs­tan­bul Su Me­de­ni­yet­le­ri Mü­ze­si”, Ra­mi Kış­la­sı kü­tüp­ha­ne olu­yor. Ha­liç “Kül­tür Va­di­si” ola­cak. “Kon­gre Va­di­si” 2009 yı­lı­na ye­ti­şe­cek. İs­tan­bul’a 17 kül­tür mer­ke­zi ya­pıl­dı. He­def her il­çe­ye 1 kül­tür mer­ke­zi ka­zan­dır­mak­tır. 2 ye­ni ti­yat­ro sah­ne­si ve 3 bin 100 kol­tuk ek­len­di. 23 spor te­si­sin­de 3.5 mil­yon ki­şi­ye spor yap­ma im­kâ­nı ve­ril­di... 4 yıl­da 654 bin 302 öğ­ren­ci­ye eği­tim des­te­ği ve­ril­di. 2003-2004 ders yı­lın­da İS­MEK’e ait 75 kurs mer­ke­zi var­dı. 126 ye­ni kurs mer­ke­zi açı­la­rak 2006-07’de bu sa­yı 201 ol­du. Bu 201 mer­kez­de 106 branş­ta 155 bin öğ­ren­ci eği­tim gör­mek­te­dir. 2008 so­nu­na ka­dar 5 kurs mer­ke­zi açı­la­cak­tır...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT