BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 8 ton kumaş yandı

8 ton kumaş yandı

TEM o­to yo­lu­nun Sa­kar­ya’dan ge­çen ke­si­min­de teks­til mal­ze­me­si yük­lü TIR’ın dor­se­si yan­dı. Bo­lu’dan yük­le­di­ği teks­til mal­ze­me­si­ni İs­tan­bul’a ta­şı­mak­ta o­lan Ay­han Per­çin yö­ne­ti­min­de­ki TIR’ın dor­se­sin­de Sa­kar­ya Köp­rü­sü ya­kın­la­rın­da he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le yan­gın çık­tı.TEM o­to yo­lu­nun Sa­kar­ya’dan ge­çen ke­si­min­de teks­til mal­ze­me­si yük­lü TIR’ın dor­se­si yan­dı. Bo­lu’dan yük­le­di­ği teks­til mal­ze­me­si­ni İs­tan­bul’a ta­şı­mak­ta o­lan Ay­han Per­çin yö­ne­ti­min­de­ki TIR’ın dor­se­sin­de Sa­kar­ya Köp­rü­sü ya­kın­la­rın­da he­nüz be­lir­le­ne­me­yen bir se­bep­le yan­gın çık­tı. TIR Şö­fö­rü Per­çin, Bo­lu’dan yük­le­di­ği 8 ton ci­va­rın­da­ki teks­til mal­ze­me­si­ni İs­tan­bul’a gö­tür­dü­ğü sı­ra­da TIR’ın ka­sa­sın­da a­teş gör­dü­ğü­nü ve it­fa­i­ye­ye ha­ber ver­di­ği­ni söy­le­di. Av­ru­pa’ya ih­raç e­di­le­ce­ği be­lir­ti­len teks­til mal­ze­me­si­nin pi­ya­sa de­ğe­ri­nin yak­la­şık 210 bin euro ci­va­rın­da ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT