BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pat­ro­n de­ğiş­me­di

Pat­ro­n de­ğiş­me­di

Tur­gay De­mi­rel, 4 yıl da­ha Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu­nun kol­tu­ğun­daTur­gay De­mi­rel, 4 yıl da­ha Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu­nun kol­tu­ğun­da ­SON KEZ BAŞ­KAN ­Bas­ket­bol Fe­de­ras­yo­nu­nun An­ka­ra’da ya­pı­lan 4. O­la­ğan Ge­nel Ku­ru­lu’n­da Tur­gay De­mi­rel, ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di. De­de­man O­tel’de 161 de­le­ge­den 136’sı­nın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len ge­nel ku­rul­da, mev­cut baş­kan Tur­gay De­mi­rel’in ya­nı sı­ra Se­lam Gök­çe de baş­kan­lık i­çin mü­ca­de­le et­ti. Tur­gay De­mi­rel, 85 oy a­la­rak ye­ni­den baş­kan­lık kol­tu­ğu­na o­tu­rur­ken, Dr. Se­lam Gök­çe 51 oy­da kal­dı. 1992 yı­lın­dan be­ri bu gö­re­vi yü­rü­ten Tur­gay De­mi­rel, son kez baş­kan­lık ya­pa­ca­ğı­nı, 2012’de a­day ol­ma­ya­ca­ğı­nı a­çık­la­dı. ­HE­DEF 2010 O­LA­CAK 85 oy i­le bir kez da­ha baş­kan se­çi­len Tur­gay De­mi­rel, yap­tı­ğı te­şek­kür ko­nuş­ma­sın­da, Türk bas­ket­bo­lu­nu her a­lan­da da­ha i­le­ri­ye gö­tür­mek i­çin e­ki­biy­le bir­lik­te ça­lı­şa­ca­ğı­nı söy­le­di. De­mi­rel, “Fe­de­ras­yo­nu­mu­zun de­ğer­li ça­lı­şan­la­rı i­le bir­lik­te Türk bas­ket­bo­lu­nu da­ha i­le­ri­ye gö­tür­mek i­çin ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız. Bi­ze, ö­nü­müz­de­ki 4 yıl i­çin bu gü­ve­ni gös­ter­di­ği­niz­den do­la­yı he­pi­ni­ze te­şek­kür e­di­yo­rum. Türk bas­ket­bo­lu 2010 Dün­ya Şam­pi­yo­na­sı’na ka­dar çok çok da­ha i­yi yer­le­re ge­le­cek­tir. Bun­dan da hiç kim­se­nin şüp­he­si ol­ma­sın” de­di. ­DE­Mİ­REL’İN LİS­TE­Sİ >> ­Yö­ne­tim Ku­ru­lu: Ke­mal A­kar, Ay­han Ba­rı­şı­cı, E­rol Er­tan, Ne­dim Es­gin, Ne­ca­ti Gü­ler, E­min Hi­sar­cık­lı­oğ­lu, İm­ran I­şıl­dar, Hüs­nü Ka­ra­gö­zoğ­lu, A­ta­kan Ka­ra­kap­lan, A­til­la Ku­ra­ma, Jü­li­de So­nat, Me­tin Şa­hin, Nu­ri Tan, A­li Os­man To­bay. >> ­De­net­le­me Ku­ru­mu: İs­ma­il Us­lu (Baş­kan), Mü­nir Ka­ra­loğ­lu, Meh­met U­ğur­lu ve GSGM ta­ra­fın­dan be­lir­le­ne­cek 2 ü­ye >> Di­sip­lin Ku­ru­lu: A­kın Su­el (Baş­kan), Fe­ru­dun Öz­top, A­ta Din­çer, Tay­fun I­lı­ca, İs­ma­il Bağ­dat­lı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT