BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Er­do­ğan: IMF konusunda ­son sö­zü ben söylerim...

Er­do­ğan: IMF konusunda ­son sö­zü ben söylerim...

Hin­dis­tan dö­nü­şü u­çak­ta ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ce­vap­la­yan Er­do­ğan, IMF i­le il­gi­li ni­ha­i a­çık­la­ma­yı ken­di­si­nin ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.GÜNÜN HATIRASINA FİDAN DİKTİ Hindistan’ın Ban­ga­lo­re Eyaletindeki Bi­li­şim Tek­no­lo­ji­le­ri Mer­ke­zi CYBER­CITY’yi zi­ya­ret eden Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ba­kan­lar­la golf ara­ba­la­rı­na bi­nip, gü­nün ha­tı­ra­sı­na ağaç dik­ti. Sri­cir­ci­e Ma­ram­ma Ta­pı­na­ğı’nı da zi­ya­ret eden Baş­ba­kan Er­do­ğan, Hin­dis­tan Uzay Araş­tır­ma­la­rı Ku­ru­mu’nu gez­dik­ten son­ra Tür­ki­ye’ye ha­re­ket et­ti. > BAN­GA­LO­RE Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, IMF ile gö­rüş­me­ler ko­nu­sun­da ni­hai açık­la­ma­yı ken­di­si­nin ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di. Hin­dis­tan’dan Tür­ki­ye’ye ha­re­ket eden Baş­ba­kan Er­do­ğan, uçak­ta ga­ze­te­ci­ler­le soh­bet et­ti ve so­ru­la­rı­nı cevapladı. Baş­ba­kan Er­do­ğan, bir ga­ze­te­ci­nin “IMF ile il­gi­li ba­zı ha­ber­ler var­dı. Tür­ki­ye 30 mil­yar do­lar is­ti­yor an­cak IMF 19 mil­yar do­lar ve­ri­yor” ifa­de­si üze­ri­ne, “Ar­ka­daş­lar­dan ni­hai bil­gi al­mış de­ği­lim. Bil­gi al­ma­dan ko­nuş­mam doğ­ru ol­maz. Bun­la­rın hep­si bi­rer de­di­ko­du. Dön­dü­ğüm­de ba­kan ar­ka­daş­la­rı din­le­ye­ce­ğim. Ni­hai açık­la­ma­yı ken­dim ya­pa­ca­ğım” de­di. BAZILARI GEÇ KALDI Bir ga­ze­te­ci­nin “İkin­ci par­ti olur­sam gi­de­rim de­miş­ti­niz” söz­le­ri üze­ri­ne, “Ka­rış­tır­ma... ‘İkin­ci par­ti ol­du­ğum­da ben ge­nel baş­kan­lı­ğı bı­ra­kı­rım’ de­dim” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­ba­kan Er­do­ğan, bir baş­ka ga­ze­te­ci­nin “Bay­kal ce­vap ver­me­miş” de­me­si üze­ri­ne de “Onu, ona so­run” kar­şı­lı­ğı­nı ver­di. Er­do­ğan, bir ga­ze­te­ci­nin “Ar­tık Ale­vi açı­lı­mı bek­le­ni­yor” ifa­de­si­ni, “Biz açı­lı­mı çok­tan yap­tık. Ba­zı­la­rı geç kal­dı. Biz yol­da­yız, dur­mak yok, yo­la de­vam. Bi­zim öy­le bir so­ru­nu­muz yok. Ay­rım­cı­lık bi­zim ki­ta­bı­mız­da yok” di­ye ce­vap­la­dı. Bü­yük adım­lar at­ma­ya ha­zır­la­nı­yo­ruz Hin­dis­tan zi­ya­re­ti­nin son gü­nün­de Ban­ga­lo­re Eya­le­ti­ne gi­den Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Hint­li iş adam­la­rı ta­ra­fın­dan, onu­ru­na ve­ri­len ça­lış­ma ye­me­ği­ne ka­tıl­dı. Bu­ra­da iş bir­li­ği çağ­rı­sın­da bu­lu­nan Baş­ba­kan, “İna­nı­yo­rum ki Hin­dis­tan’ın alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rın­da Türk fir­ma­la­rı bü­yük rol oy­na­ya­cak­tır” de­di. Er­do­ğan iki ül­ke ara­sın­da­ki 3 mil­yar do­lar dü­ze­yin­de­ki ti­ca­ret hac­mi­nin, 2010 yı­lı so­nu iti­ba­rıy­la 6 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Hin­dis­tan ile ener­ji ko­nu­sun­da da bü­yük bir adım at­ma­ya ha­zır­lan­dık­la­rı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, “Da­ha ön­ce tan­ker­ler­le Rus­ya’dan Ka­ra­de­niz’i aşa­rak bu­ra­ya ge­len pet­ro­lün; Cey­han’dan Kı­zıl­de­niz’e İs­ra­il üze­rin­den dö­şen­me­si plan­la­nan bo­ru hat­tıy­la ulaş­ma sü­re­ci 39 gün­den 16 gü­ne dü­şe­cek­tir. Ta­bi bu­nun nav­lun fi­yat­la­rın­da mey­da­na ge­tir­di­ği olum­lu te­si­ri her­hal­de kim­se, hiç­bir uya­nık yö­ne­tim, ik­ti­dar eli­nin ter­siy­le it­mez” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT