BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­rı­gül DSP’ye dön­dü

Sa­rı­gül DSP’ye dön­dü

Ge­nel Baş­kan Ze­ki Se­zer’in baş­kan­lı­ğın­da dün top­la­nan DSP Par­ti Mec­li­si (PM), Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün par­ti­ye dö­nüş ta­le­bi­ni ka­bul et­ti.Ge­nel Baş­kan Ze­ki Se­zer’in baş­kan­lı­ğın­da dün top­la­nan DSP Par­ti Mec­li­si (PM), Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün par­ti­ye dö­nüş ta­le­bi­ni ka­bul et­ti. Top­lan­tı­da DSP ku­ru­cu­la­rın­dan ve es­ki MYK ü­ye­si Ha­lil De­ri­ci, es­ki DSP Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Dur­sun A­li Sön­mez ve es­ki mil­let­ve­ki­li P­rof. Dr. Gök­han Ça­poğ­lu’nun par­ti­ye dö­nüş is­tek­le­ri de ka­bul e­dil­di. Sa­rı­gül, ye­rel se­çim­ler­de DSP’den a­day o­la­ca­ğını a­çık­lan­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT