BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hak­kı­nı­zı ö­de­ye­me­yiz

Hak­kı­nı­zı ö­de­ye­me­yiz

Ab­dul­lah Gül, 81 il­den ge­len öğ­ret­men­le­ri e­şi Hay­rün­ni­sa Ha­nım i­le bir­lik­te kar­şı­la­dı.Ab­dul­lah Gül, 81 il­den ge­len öğ­ret­men­le­ri e­şi Hay­rün­ni­sa Ha­nım i­le bir­lik­te kar­şı­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, de­ği­şim­le­rin ge­ri­sin­de kal­ma­mak, ge­le­cek ne­sil­le­ri ye­ni­lik­le­re a­dap­te et­mek ko­nu­sun­da öğ­ret­men­le­re bü­yük so­rum­lu­luk düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Siz­le­rin as­la öğ­ren­ci­le­ri­ni­zin ge­ri­sin­de kal­ma­ma­nız ge­re­kir. Bel­ki an­ne­ler, ba­ba­lar ço­cuk­la­rı­nın ge­ri­sin­de ka­la­bi­lir, ka­lı­yor­lar da, a­ma siz­le­rin as­la kal­ma­ma­sı ge­re­kir” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, Çan­ka­ya Köş­kü’n­de 24 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü do­la­yı­sıy­la öğ­le ye­me­ği ver­di. Ye­me­ğe, Mil­li E­ği­tim Ba­ka­nı Hü­se­yin Çe­lik, An­ka­ra Va­li­si Ke­mal Ö­nal, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa İ­sen, Mil­li E­ği­tim Ba­kan­lı­ğın­dan ba­zı bü­rok­rat­lar ve 81 il­den ge­len öğ­ret­men­ler ka­tıl­dı. Tür­ki­ye’nin mo­dern, mü­ref­feh bir ül­ke o­la­rak bu­gün­le­re gel­me­sin­de en bü­yük pa­yın öğ­ret­men­le­re a­it ol­du­ğu­nu söy­le­yen Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Bu­gün­kü gü­cü­mü­zün öğ­ret­men­le­ri­mi­zin e­se­ri ol­du­ğu­nun bi­lin­cin­de­yiz. Ül­ke­nin geç­mi­şin­de ve bu­gü­nün­de siz­le­rin i­zi, e­me­ği var­dır ve Tür­ki­ye’nin ge­le­ce­ği de siz­le­rin e­lin­de­dir. Ye­ni ne­sil­le­ri ye­tiş­ti­re­rek ül­ke­mi­ze kar­şı gö­re­vi­ni­zi en i­yi şe­kil­de ya­pı­yor­su­nuz, hem de im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men ya­pı­yor­su­nuz. Bu, öy­le bü­yük, a­sil ve son­suz mut­lu­luk ve­ren bir iş­tir ki de­ğe­ri hiç­bir şey­le öl­çü­le­mez. Si­zin i­çin ne ya­pıl­sa az­dır. Hak­kı­nı­zı ö­de­mek de ger­çek­ten zor­dur.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92945
  % -0.37
 • 5.3981
  % -1.38
 • 6.1055
  % -1.4
 • 6.9138
  % -2.71
 • 210.234
  % -1.22
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT