BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ER­ME­NİS­TAN DI­ŞİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI NAL­BANT­YAN: Sı­nı­rı a­ça­rak baş­la­ya­lım!

ER­ME­NİS­TAN DI­ŞİŞ­LE­Rİ BA­KA­NI NAL­BANT­YAN: Sı­nı­rı a­ça­rak baş­la­ya­lım!

“Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün zi­ya­re­ti, i­liş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si i­çin i­yi bir ze­min o­luş­tur­du. Bu fır­sa­tı i­yi de­ğer­len­di­re­lim, yıl­lar­dır ka­pa­lı o­lan sı­nı­rın a­çıl­ma­sı i­çin en­gel yok”> İSTANBUL - Hayrettin TURAN Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan, Tür­ki­ye i­le i­liş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si sü­re­cin­de i­yim­ser ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Dip­lo­ma­tik i­liş­ki­le­rin baş­la­ma­sı ve sı­nır­la­rın a­çıl­ma­sı­na Er­me­nis­tan ön şart ol­mak­sı­zın ha­zır­dır” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün maç i­çin Er­me­nis­tan’a gi­di­şi­nin çok bil­ge­ce bir dav­ra­nış ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den Nal­bant­yan; Gül’ün da­ve­ti ü­ze­ri­ne Er­me­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Serj Sar­kis­yan’ın, ge­le­cek yıl oy­na­na­cak Tür­ki­ye­-Er­me­nis­tan ma­çı i­çin Tür­ki­ye’ye ge­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ö­NEM­Lİ BİR FIR­SAT ­Ka­ra­de­niz E­ko­no­mik İş­bir­li­ği (KE­İ) Ör­gü­tü Dö­nem Baş­ka­nı ve Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan, İs­tan­bul’da KE­İ Sek­re­ter­ya­sı’nı zi­ya­ret et­ti. Bu­ra­da a­çık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Nal­bant­yan, “Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün maç i­çin Er­me­nis­tan’a gel­me­siy­le ö­nem­li bir fır­sat ya­ka­la­dık. İ­ki­li i­liş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si i­çin mü­za­ke­re­le­re de­vam et­mek is­ti­yo­ruz. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ma­ça gel­me­siy­le ak­tif bir di­ya­log baş­la­dı. Bu, i­liş­ki­le­rin nor­mal­leş­me­si i­çin i­yi bir ze­min o­luş­tur­du. Zi­ya­ret son­ra­sı ba­zı mü­za­ke­re­le­rin de­vam e­de­ce­ği, o­lum­lu bir şe­kil­de net­lik ka­zan­dı” de­di. Nal­bant­yan, i­ki ül­ke­nin i­liş­ki­le­ri­nin nor­mal­leş­me­sin­de bir p­rob­lem ol­ma­dı­ğı­nı i­fa­de e­de­rek, “Dip­lo­ma­tik i­liş­ki­ler i­çin ba­zı ne­den­ler tar­tı­şı­lı­yor. Yıl­lar­ca ka­pa­lı o­lan sı­nır­la­rın a­çıl­ma­sı i­çin bü­yük bir en­gel yok. Bu i­liş­ki­le­rin baş­la­ma­sı böl­ge­de bü­yük ö­nem arz e­di­yor. İ­ki ül­ke­nin de çı­ka­rı­na­dır. Bir­çok ül­ke­de p­rob­lem­ler var, a­ma hep­si­nin sı­nır­la­rı a­çık ve bir­bir­le­ri­ne a­çı­lı­yor­lar” di­ye ko­nuş­tu. Di­as­po­ra­nın, soy­kı­rım id­di­a­la­rıy­la il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nın ha­tır­la­tıl­ma­sı ü­ze­ri­ne Nal­bant­yan, “On­la­ra bir bas­kı yap­ma­mız söz ko­nu­su de­ğil. İ­ki ül­ke a­ra­sın­da ye­ni bir say­fa aç­ma­nın za­ma­nı” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Kapat
KAPAT