BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 15 ki­lo za­yıf­la­yan To­lon sağ­lık kont­ro­lün­den geç­ti

15 ki­lo za­yıf­la­yan To­lon sağ­lık kont­ro­lün­den geç­ti

Ön­ce­ki gün et­ki­li o­lan şid­det­li lo­dos, Si­liv­ri Ce­za­e­vi ö­nün­de ya­yın ya­pan ba­sın ku­ru­luş­la­rı­nın ça­dır­la­rı­nı da yık­tı.> Yu­suf Me­li­koğ­lu - Ser­pil Kır­ke­ser İS­TAN­BUL İHA “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­ru­mu’nda tu­tuk­lu bu­lu­nan emek­li Or­ge­ne­ral Hur­şit To­lon, Ad­li Tıp Ku­ru­mu’nda sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ril­di. To­lon’un avu­ka­tı İl­kay Se­zer, mü­vek­ki­li ile il­gi­li ge­çen haf­ta nö­bet­çi İs­tan­bul Ağır Ce­za Mah­ke­me­si’ne, tah­li­ye ta­le­bi­ni içe­ren bir di­lek­çe ver­dik­le­ri­ni, To­lon’un geç­miş­ten ge­len sağ­lık prob­lem­le­ri­ni, 15 ki­lo­ya ya­kın ki­lo kay­bı­nı di­lek­çe­de be­lirt­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Se­zer, nö­bet­çi mah­ke­me­nin de ka­rar ver­me­den ön­ce To­lon’u Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na sevk et­ti­ği­ni açık­la­dı. Bu­nun üze­ri­ne To­lon’un Ad­li Tıp Ku­ru­mu’na gö­tü­rül­dü­ğü­nü, tah­lil­le­ri­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Se­zer, önü­müz­de­ki gün­ler­de de kon­trol­le­rin de­vam ede­ce­ği­ni bil­dir­di. Öte yan­dan Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 18. du­ruş­ma­sı dün ya­pıl­dı. Du­ruş­ma­da tu­tuk­lu sa­nık­la­r­dan, Si­ya­si Eko­no­mik Sos­yal Araş­tır­ma­lar ve Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi (SE­SAR) Baş­ka­nı İs­ma­il Yıl­dız’ın çap­raz sor­gu­la­ma­sı ya­pıl­dı. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­la­rı Meh­met Ali Pek­gü­zel ve Ni­hat Taş­kın, Yıl­dız’a so­ru­lar yö­nelt­ti. Sav­cı Taş­kın, Yıl­dız’a “2 dev­let ara­sın­da sa­vaş se­be­bi ola­bi­le­cek giz­li bel­ge­ler siz­de ne­den bu­lun­mak­ta­dır? Ya­ban­cı ki­şi­li­ler­le yap­tı­ğı­nız gö­rüş­me­ler­de bu giz­li bel­ge­le­ri ver­din mi, ya ­da an­lat­tın mı?” di­ye sor­du. Bu­nun üze­ri­ne Yıl­dız, “Ben Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’ni sa­vun­du­ğum için ofi­sim­de ya­ban­cı ki­şi­ler ta­ra­fın­dan teh­dit edil­dim. O bel­ge­le­ri baş­ka­la­rı­na sun­say­dım şu an bu­ra­da ol­maz­dım” de­di. Yıl­dız’ın sor­gu­su­nun ar­dın­dan tu­tuk­suz sa­nık ga­ze­te­ci Ay­şe Asu­man Öz­de­mir’in sa­vun­ma­sı­na ge­çil­di. Sor­gu­su sı­ra­sın­da “Ben suç iş­le­me­dim, te­rö­rist de­ği­lim” di­yen Öz­de­mir, ra­hat­sız­la­na­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT