BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kay­be­den­ler çe­ki­lir­se ye­ni­len­me ger­çek­le­şir

Kay­be­den­ler çe­ki­lir­se ye­ni­len­me ger­çek­le­şir

Baş­ba­kan Ve­ki­li, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, “Ba­tı de­mok­ra­si­le­rin­de se­çi­mi kay­be­den gi­di­yor. Se­çi­mi kay­be­den git­ti­ği için de ora­da hüc­re ye­ni­len­me­si çok ko­lay olu­yor” de­di.Baş­ba­kan Ve­ki­li, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek, “Ba­tı de­mok­ra­si­le­rin­de se­çi­mi kay­be­den gi­di­yor. Se­çi­mi kay­be­den git­ti­ği için de ora­da hüc­re ye­ni­len­me­si çok ko­lay olu­yor” de­di. 81 il­den ge­len öğ­ret­men­le­ri ka­bul eden Çi­çek, “Baş­ba­ka­nın, ‘Eğer ikin­ci olur­sak li­der­li­ği bı­ra­kı­rım’ açık­la­ma­sı­nı na­sıl de­ğer­len­dir­mek la­zım?” şek­lin­de­ki so­ru­yu şöy­le ce­vap­lan­dır­dı: “Bu­nu Sa­yın Baş­ba­kan’a so­rar­sı­nız. An­cak Ba­tı’da se­çi­mi kay­be­dip de iş ba­şın­da ka­lan her­han­gi bir si­ya­si par­ti li­de­ri ha­tır­la­mı­yo­rum. Biz bu ge­le­ne­ği otur­ta­ma­dık. Bu se­bep­le de­mok­ra­si yo­lun­da ba­zı yol ka­za­la­rı­na uğ­ru­yo­ruz”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT