BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk-Af­ri­ka Kon­gre­si İs­tan­bul’da baş­lı­yor

Türk-Af­ri­ka Kon­gre­si İs­tan­bul’da baş­lı­yor

Türk As­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (TA­SAM) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. Ulus­la­ra­ra­sı Türk-Af­ri­ka Kon­gre­si, bugün İs­tan­bul’da baş­la­ya­cak.Türk As­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (TA­SAM) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. Ulus­la­ra­ra­sı Türk-Af­ri­ka Kon­gre­si, bugün İs­tan­bul’da baş­la­ya­cak. Ce­va­hir Kon­gre Mer­ke­zi’nde­ki kon­gre­ye, Af­ri­ka’da bu­lu­nan 12 böl­ge­sel ör­güt ve ku­ru­mun ge­nel sek­re­ter­le­ri ile di­rek­tör­le­ri ka­tı­la­cak. 3 gün­lük kon­gre; bu doğ­rul­tu­da kı­ta­ya ya­tı­rım yap­ma­yı dü­şü­nen Türk şir­ket­le­rin ge­rek­li şart­lar ko­nu­sun­da doğ­ru­dan Af­ri­ka­lı uz­man­lar ta­ra­fın­dan bil­gi­len­di­ril­me­le­ri­ni sağ­la­ma­yı, Tür­ki­ye ve Af­ri­ka üni­ver­si­te­le­ri, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı ile araş­tır­ma ku­rum­la­rı ara­sın­da iş bir­li­ği im­kan­la­rı­nın ge­liş­ti­ril­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı he­def­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT