BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye kar­şıt­lı­ğıy­la mü­ca­de­le baş­la­dı

Tür­ki­ye kar­şıt­lı­ğıy­la mü­ca­de­le baş­la­dı

Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Av­ru­pa’da Türk ima­jı­nı ye­ni­den şe­kil­len­dir­mek için ha­re­ke­te geç­ti. Bu çer­çe­ve­de ku­ru­la­cak ka­mu ile­ti­şim ajan­sı, ta­nı­tım­da önem­li bir rol oy­na­ya­cak.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Av­ru­pa’da Türk ima­jı­nı ye­ni­den şe­kil­len­dir­mek için ha­re­ke­te geç­ti. Bu çer­çe­ve­de ku­ru­la­cak ka­mu ile­ti­şim ajan­sı, ta­nı­tım­da önem­li bir rol oy­na­ya­cak. Yurt dı­şın­da­ki Türk ima­jı­nın olum­lu bi­çim­de şe­kil­len­di­ril­me­si için kı­sa, or­ta ve uzun va­de­li plan ha­zır­la­na­cak. Bu­nun ya­nı sı­ra Türk si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın da et­kin rol ala­cak­la­rı kap­sam­lı bir ta­nı­tım kam­pan­ya­sı baş­la­tı­la­cak. Bu ça­lış­ma­lar­da lo­bi ve halk­la iliş­ki­ler fir­ma­la­rı­nın hiz­met­le­rin­den de ya­rar­la­nı­la­cak. An­ka­ra, Tür­ki­ye’nin AB sü­re­ci­ne kar­şıt­lı­ğı ile bi­li­nen Fran­sa’ya özel önem ve­re­cek. Ye­ni yıl­la bir­lik­te Fran­sa’da Türk rüz­ga­rı­nın es­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT