BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VATİKAN’dan soy­kı­rım zeh­ri

VATİKAN’dan soy­kı­rım zeh­ri

Va­ti­kan, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün Ey­lül a­yın­da E­ri­van’a yap­tı­ğı zi­ya­ret­le baş­la­yan Tür­ki­ye­-Er­me­nis­tan ya­kın­laş­ma­sı­na bo­zul­du! Pa­pa­lık H­ris­ti­yan­la­ra­ra­sı Bir­lik Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kar­di­nal Wal­ter Kas­per, Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan’ın Tür­ki­ye’de bu­lun­du­ğu sı­ra­da, “söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nın bir va­kı­a” ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti.Va­ti­kan, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün Ey­lül a­yın­da E­ri­van’a yap­tı­ğı zi­ya­ret­le baş­la­yan Tür­ki­ye­-Er­me­nis­tan ya­kın­laş­ma­sı­na bo­zul­du! Pa­pa­lık H­ris­ti­yan­la­ra­ra­sı Bir­lik Ku­ru­lu Baş­ka­nı Kar­di­nal Wal­ter Kas­per, Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­bant­yan’ın Tür­ki­ye’de bu­lun­du­ğu sı­ra­da, “söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı­nın bir va­kı­a” ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Kas­per, “Soy­kı­rım, id­di­a de­ğil bir ger­çek­tir. Bu bir te­rim me­se­le­si de­ğil­dir. Pek çok kur­ba­nın bu­lun­du­ğu ta­rihî bir va­ka­dır ve bu ha­tı­ra­nın i­yi­leş­ti­ril­me­si ge­rek­mek­te­dir. Ka­to­lik Ki­li­se­si her şey­den ön­ce mağ­dur­lar­dan ya­na­dır. Bu bi­zim dav­ra­nış­la­rı­mı­zı be­lir­le­me ko­nu­sun­da­ki en ö­nem­li il­ke­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT