BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BORSA ŞAHLANDI

BORSA ŞAHLANDI

Er­do­ğan’ın ye­ni pa­ket müj­de­si ve ABD’nin Ci­tig­ro­up’a el uzat­ma­sı İMKB’yi uçurdu. Borsa yüzde 10 prim yaptıAVRUPA YÜZDE 8 PRİM YAPTI Dow Jo­nes’un cu­ma gü­nü­nü yüz­de 6.5 p­rim­le ka­pat­ma­sı­nın ar­dın­dan dün­ya bor­sa­la­rı dün gü­nü ar­tıy­la ka­pat­tı. İn­gi­liz FT­SE yüz­de 7.99, F­ran­sız CAC yüz­de 7.87, Al­man DAX i­se yüz­de 8.26 art­tı. Piya­sa­lar ye­ni haf­ta­ya bü­tün dün­ya­nın ye­ni pa­ket ha­zır­lık­la­rıy­la mo­ral­li gir­di. ABD Ha­zi­ne­si­nin ye­ni des­tek pa­ke­ti üze­rin­de ça­lış­tı­ğı ha­be­ri, İn­gil­te­re’nin açık­la­ya­ca­ğı pa­ket, Fran­sa ve Al­man­ya’nın oto­mo­tiv sek­tö­rü­ne des­tek için bir­lik­te ça­lış­ma­ya baş­la­ma­sı, ABD’nin Ti­moty Ge­ith­ner’in Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı yö­ne­ti­min­de eko­no­mi­yi ida­re ede­cek isim­le­ri be­lir­le­me­si, Ci­tig­ro­up’un kur­ta­rıl­ma­sı gi­bi olum­lu ha­ber­ler, bü­tün dün­ya bor­sa­la­rı­nın olum­lu bir açı­lış yap­ma­sı­na se­bep ol­du. Av­ru­pa bor­sa­la­rı yüz­de 8’i aşan oran­da prim­ler­le gü­nü ka­pa­tır­ken, New York Bor­sa­sı, ilk 1 sa­at­te yüz­de 3’ü aşan oran­da yük­sel­di. İç pi­ya­sa­da Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın, re­el sek­tö­re des­tek ağır­lık­lı ye­ni pa­ke­ti Hin­dis­tan dö­nü­şü açık­la­ya­cak ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra, IMF ile ya­pı­la­cak an­laş­ma­nın son aşa­ma­ya gel­me­si ha­ber­le­riy­le olum­lu açı­lan pi­ya­sa­lar, dün­ya bor­sa­la­rı­nın da yük­sel­me­si ile iyi­ce mo­ral bul­du. En­deks gün so­nun­da yüz­de 9.88 yük­sel­di ve 24 bin 137 pu­an­dan ka­pan­dı. Geç­ti­ği­miz haf­ta 1.73 YTL’ye ka­dar yük­se­len do­lar, haf­ta­nın ilk gü­nün­de yüz­de 2.9 ge­ri­le­ye­rek 1.5980 YTL’den, eu­ro ise 2.0390 YTL’den ka­pan­dı. 306 milyar dolarlık destek ABD hü­kü­me­ti, son bir haf­ta içe­ri­sin­de his­se fi­ya­tı yüz­de 60 ge­ri­le­yen Ci­tig­ro­up’u kur­tar­ma pla­nı­nı açık­la­dı. Bu­na gö­re Ci­tig­ro­up, 40 mil­yar do­lar de­ğe­rin­de ser­ma­ye des­te­ği ala­cak. ABD Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı, Ci­tig­ro­up’un im­ti­yaz­lı his­se­le­ri kar­şı­lı­ğın­da 27 mil­yar do­lar ve­re­cek. Ci­tig­ro­up 29 mil­yar do­lar­lık kay­bı­nı 306 mil­yar do­lar­lık port­fö­yüy­le ab­sor­be et­me­yi ka­bul eder­ken, Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı 5 mil­yar do­lar, Fe­de­ral Mev­du­at Si­gor­ta Fo­nu 10 mil­yar do­lar ve FED de ge­ri ka­lan ka­yıp­la­rı ala­cak. Pla­na gö­re, Ci­tig­ro­up Üst Yö­ne­ti­ci ve di­ğer yö­ne­ti­ci­le­rin­de de­ği­şik­lik yap­mak zo­run­da kal­ma­ya­cak, üc­ret­le­re kı­sıt­la­ma ge­tir­mek du­ru­mun­da ka­la­cak. Pek çok ana­list, Ci­tig­ro­up’un if­la­sı dü­şü­nü­le­me­ye­cek ka­dar bü­yük bir ban­ka ol­du­ğu­nu ve ban­ka­nın ka­pan­ma­sı ha­lin­de dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da fi­nan­sal yı­kım ya­şa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT