BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O­ba­ma, ekonomi kurmaylarını tanıttı

O­ba­ma, ekonomi kurmaylarını tanıttı

ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma, ül­ke­nin ta­ri­hi bo­yut­lar­da bir eko­no­mik kriz­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, fi­nans sis­te­mi­nin is­tik­ra­ra ka­vuş­tu­rul­ma­sı ve eko­no­mi­nin ye­ni­den ra­yı­na otur­tul­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­di.ABD baş­kan­lı­ğı­na se­çi­len Ba­rack Oba­ma, ül­ke­nin ta­ri­hi bo­yut­lar­da bir eko­no­mik kriz­le kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, fi­nans sis­te­mi­nin is­tik­ra­ra ka­vuş­tu­rul­ma­sı ve eko­no­mi­nin ye­ni­den ra­yı­na otur­tul­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa ya­pı­la­ca­ğı sö­zü­nü ver­di. Chi­ca­go’da dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da eko­no­mi kur­may­la­rı­nı ta­nı­tan Oba­ma, Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı’na Fe­de­ral Mer­kez Ban­ka­sı Fed’in New York şu­be­si baş­ka­nı Tim Ge­ith­ner’i, Ulu­sal Eko­no­mi Kon­se­yi’nin ba­şı­na da es­ki ha­zi­ne ba­ka­nı Law­ren­ce Sum­mers’i ge­ti­re­ce­ği­ni açık­la­dı. En kı­sa sü­re­de ha­re­ke­te ge­çil­me­me­si du­ru­mun­da ABD’de ge­le­cek yıl mil­yon­lar­ca ki­şi­nin işi­ni kay­be­de­ce­ği­ni an­la­tan Oba­ma, kay­be­de­cek bir sa­ni­ye bi­le ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT