BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’den 700 milyar dolarlık yeni paket

ABD’den 700 milyar dolarlık yeni paket

Amerika’da ye­ni yö­ne­tim, se­çim ön­ce­si va­ad e­di­len­den çok da­ha bü­yük olacak bir kurtarma pa­ketinin ha­zır­lı­ğı­na baş­la­dıPAKET HEMEN AÇIKLANMALI ABD’li senatörler, enflasyonun tersi olan deflasyonun eşiğinde olduklarına dikkat çekerek, “Paket hemen açıklanmalı. Fiyatlarla birlikte ulusal gelir, üretim ve istihdamın düşmesi çok tehlikeli” görüşünü dile getirdi. Küre­sel kri­zin baş­lan­gıç nok­ta­sı Ame­ri­ka, pa­ket ko­nu­sun­da da bü­yük adım­lar atı­yor. Tem­sil­ci­ler Mec­li­si’nin De­mok­rat Baş­ka­nı olan, kri­zin ilk dö­nem­le­rin­de ha­zır­la­nan pa­ke­tin red­de­dil­me­sin­de ‘baş­ro­lü oy­na­yan’ Nancy Pe­lo­si, dün te­le­viz­yon­la­ra ver­di­ği de­meç­te, ül­ke eko­no­mi­si­ni can­lan­dır­mak için der­hal bü­yük bir teş­vi­ke ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu söy­le­di. Pe­lo­si, “Pa­ke­ti ne ka­dar kı­sa sü­re­de açık­lar­sak, har­ca­na­cak pa­ra o ka­dar az olur” de­di. Pe­lo­si, ABD Tem­sil­ci­ler Mec­li­si ola­rak 26 Ey­lül’de 160 mil­yar do­lar­lık pa­ke­ti onay­la­dık­la­rı­nı, an­cak Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin Se­na­to’da bu pa­ke­ti red­det­tik­le­ri­ni de ha­tır­lat­tı. Pe­lo­si, o dö­nem­de pa­ke­tin yar­dı­mı­nın bü­yük ola­bi­le­ce­ği­ni, ge­çen sü­re­de ise du­ru­mun kö­tü­leş­ti­ği­ni söy­le­di. Ye­ni baş­kan Ba­rack Oba­ma ise se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da pa­ke­tin bü­yük­lü­ğü­nün 170 mil­yar do­lar ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti. Oba­ma haf­ta so­nu yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­da 2011’e ka­dar en az 2.5 mil­yon ki­şi­ye is­tih­dam sağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. De­mok­rat­la­rın New York se­na­tö­rü Char­les Schu­mer pa­ke­tin 500-700 mil­yar do­lar ara­sın­da ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT