BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Otomotivin çökmesine asla izin vermeyeceğiz

Otomotivin çökmesine asla izin vermeyeceğiz

Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy, Pa­ris ve Ber­lin’in, kü­re­sel ma­li kriz kar­şı­sın­da oto­mo­tiv sa­na­yi­le­ri­nin ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Ni­co­las Sar­kozy, Pa­ris ve Ber­lin’in, kü­re­sel ma­li kriz kar­şı­sın­da oto­mo­tiv sa­na­yi­le­ri­nin ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Al­man­ya Baş­ba­ka­nı An­ge­la Mer­kel ile or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Sar­kozy, “Oto­mo­tiv sa­na­yi­mi­zin çök­me­si­ne izin ver­me­ye­ce­ğiz. Bu ko­nu­da Al­man­ya’da da ay­nı si­ya­si ira­de ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum” de­di. Fran­sa ve Al­man­ya’nın, eko­no­mi­nin tek­rar can­lan­dı­rıl­ma­sı ve ya­tı­rım­la­rı ce­sa­ret­len­dir­mek için “he­def­len­miş yar­dım­la­rı” ter­cih et­ti­ği­ni kay­de­den, kü­re­sel ma­li kri­ze kar­şı alı­na­cak ön­lem­ler ko­nu­sun­da Ber­lin ve Pa­ris ara­sın­da kriz ya­şan­dı­ğı yo­lun­da­ki ha­ber­le­ri ya­lan­la­yan Sar­kozy, “ara­mız­da­ki or­tak gö­rüş­ler, gö­rüş ay­rı­lık­la­rın­dan da­ha faz­la” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT