BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ku­cak do­lu­su sev­gi

Ku­cak do­lu­su sev­gi

Sı­nıf­lar­da dün sev­gi se­li var­dı... Öğ­ren­ci­ler, ken­di­le­ri­ni ge­le­ce­ğe ha­zır­la­yan eği­tim or­du­su­nun fe­da­kâr ne­fer­le­ri­ne duy­duk­la­rı sev­gi­yi Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nde or­ta­ya koy­du.Sı­nıf­lar­da dün sev­gi se­li var­dı... Öğ­ren­ci­ler, ken­di­le­ri­ni ge­le­ce­ğe ha­zır­la­yan eği­tim or­du­su­nun fe­da­kâr ne­fer­le­ri­ne duy­duk­la­rı sev­gi­yi Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nde or­ta­ya koy­du. To­kat’ta da ilk de­fa ‘Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nde mi­nik­ler tat­lı bir te­laş ya­şa­dı. Ki­mi eli­ni öpe­rek, ki­mi ise şi­ir­ler oku­yup sür­priz­ler ya­pa­rak öğ­ret­men­le­ri­ni se­vin­dir­di. Öğretmen Hüseyin Çiftçi, cevizleri öğrencileriyle birlikte yedi. Hak­ka­ri­li ço­cuk­lar­dan çi­çek ye­ri­ne ce­viz! Ül­ke ge­ne­lin­de çok sa­yı­da öğ­ren­ci, ge­le­cek­le­rin­de ha­yat­la­rın­da­ki en önem­li de­ğer­ler­den bi­ri ola­cak öğ­ret­men­le­ri­ne olan sev­gi­le­ri­ni al­dık­la­rı bir bu­ket çi­çek­le gös­ter­me­ye ça­lış­tı. Ağır kış şart­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı do­ğu böl­ge­le­rin­de, zor şart­lar­da gö­rev ya­pan fe­da­kâr öğ­ret­men­ler de üzer­le­rin­de tit­re­dik­le­ri “karde­len­le­ri­” ta­ra­fın­dan unu­tul­ma­dı. Mer­ke­ze 40 ki­lo­met­re uzak­lık­ta bu­lu­nan Üzüm­cü kö­yün­de­ki top­rak ev­de eği­tim­le­ri­ni sür­dü­ren ço­cuk­lar, öğ­ret­men­le­ri­ne he­di­ye al­mak için şe­hir mer­ke­zi­ne gi­de­me­yin­ce, ev­le­rin­de­ki ce­viz­le­ri bir ka­ba ko­ya­rak öğ­ret­men­le­ri­ne ik­ram et­ti. Öte yandan, hastanede tedavi gören Tür­ki­ye­’nin ilk ka­dın öğ­ret­men­le­rin­den Re­fet An­gın da unutulmadı. Angın’ı ziyaret eden öğrenciler, eli­ni öpe­rek ken­di­si­ne “A­ta­türk Çi­çe­ği­” he­di­ye et­ti­.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT