BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk p­ro­fe­sör ve ekibi ye­ni bir mi­ne­ral bul­du

Türk p­ro­fe­sör ve ekibi ye­ni bir mi­ne­ral bul­du

Tek­no­lo­ji a­la­nın­da kul­la­nı­la­cak “la­pey­re­it”, U­lus­la­ra­ra­sı Mi­ne­ra­lo­ji Bir­li­ği ta­ra­fın­dan da “dün­ya­nın en son bu­lu­nan mi­ne­ra­li” o­la­rak o­nay al­dı...> AY­DIN BİRBİRLERİNİ KUTLADILAR P­rof. Dr. Ha­lil Sarp (or­ta­da), öğ­re­tim gö­rev­li­si Hak­kı Ba­ba­lık (sol­da) ve Ce­nev­re Ü­ni­ver­si­te­si’n­den P­rof. Dr. Ra­do­van Cerny, mi­ne­ra­lo­ji da­lın­da çok ö­nem­li bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı. Ad­nan Men­de­res Üni­ver­si­te­si (ADÜ) Öğ­re­tim Üye­si Prof. Dr. Ha­lil Sarp, Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Hak­kı Ba­ba­lık ve Ce­nev­re Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Ra­do­van Cerny, 3 yıl­dır or­tak­la­şa yü­rüt­tük­le­ri bi­lim­sel ça­lış­ma­lar so­nu­cun­da “la­pey­re­it” isim­li ye­ni bir mi­ne­ra­li bu­la­rak mi­ne­ra­lo­ji da­lın­da çok önem­li bir ba­şa­rı­ya im­za at­tı. Türk üni­ver­si­te­ler ta­ri­hin­de ilk ve tek ol­mak üze­re ye­ni bir mi­ne­ral keş­fi­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Ha­lil Sarp, bu mi­ne­ra­lin adı­na “La­pey­re­it” adı­nı ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Prof. Dr. Ha­lil Sarp “Bu bu­luş ge­le­cek­te tek­no­lo­ji­nin ge­liş­me­si­ne ze­min ve kat­kı sağ­la­ya­cak. “La­pey­re­it” ile­ri­de tek­no­lo­ji ala­nın­da kul­la­nı­la­cak. Mi­ne­ra­lin ne­re­de işe ya­ra­ya­ca­ğı, bi­lim adam­la­rı ta­ra­fın­dan da­ha son­ra keş­fe­di­le­ce­k” di­ye ko­nuş­tu. Sarp, da­ha ön­ce­ki yıl­lar­da bul­du­ğu bir baş­ka mi­ne­ra­lin, an­jo­nik akım üre­ti­min­de tek­no­lo­jik ola­rak ye­ri­ni ala­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Keş­fin, dün­ya­nın ge­liş­miş 22 ül­ke­sin­den üye­si­nin bu­lun­du­ğu Ulus­la­ra­ra­sı Mi­ne­ra­lo­ji Bir­li­ği Ye­ni Mi­ne­ral İsim­len­dir­me ve Sı­nıf­lan­dır­ma Ko­mis­yo­nu­’n­ca 31 Ey­lü­l’­de 21 oy­la ka­bul edil­di­ği­ni, an­cak ret oyu ve­ren 1 üye­nin de da­ha son­ra ik­na ola­rak mi­ne­ra­li “dün­ya­da ye­ni bir mi­ne­ra­l” ola­rak ka­bul et­ti­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT