BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­ban­cı’dan e­ği­ti­me 400 bin YTL

Sa­ban­cı’dan e­ği­ti­me 400 bin YTL

Bin­göl İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Han­su, Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si­’n­de bu­lu­nan 6 ders­lik­li Sa­ban­cı İl­köğ­re­tim Oku­lu­nun yı­kı­la­rak ye­ri­ne ye­ni­den ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di.Bingöl’deki 6 derslikli Sabancı İlköğretim Okulu yıkılarak yeniden inşa edilecek. Bin­göl İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Ali Han­su, Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si­’n­de bu­lu­nan 6 ders­lik­li Sa­ban­cı İl­köğ­re­tim Oku­lu­nun yı­kı­la­rak ye­ri­ne ye­ni­den ya­pı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Ye­ni bi­na­nın pro­je­si­nin ta­mam­lan­dı­ğı­nı kay­de­den Han­su, “3.5 mil­yon YTL’­ye mal ola­cak 16 ders­lik­li mo­dern bi­na için kul­la­nı­la­cak pa­ra­nın 400 bin YTL’­si­ni Sa­ban­cı Vak­fı, ge­ri ka­la­nı­nı ise Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı kar­şı­la­ya­ca­k” de­di. Han­su, Kar­şı­ya­ka Ma­hal­le­si­’nin ye­ni ve mo­dern bir oku­la ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, söz ko­nu­su pro­jey­le ma­hal­le­nin okul prob­le­mi­nin or­ta­dan kal­ka­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT