BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rehine

Rehine

CI­A es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den Gra­ham Ful­ler, “Kürt ih­ti­la­fı, Tür­ki­ye­’yi re­hi­ne al­mış va­zi­yet­te­” di­yor. Yal­nız o de­ğil, tür­ban me­se­le­si­nin de re­hi­ne­si­yiz.CI­A es­ki yö­ne­ti­ci­le­rin­den Gra­ham Ful­ler, “Kürt ih­ti­la­fı, Tür­ki­ye­’yi re­hi­ne al­mış va­zi­yet­te­” di­yor. Yal­nız o de­ğil, tür­ban me­se­le­si­nin de re­hi­ne­si­yiz. CHP’­nin şu son te­set­tür açı­lı­mı iyi yö­ne­ti­lir­se tür­ban re­hi­ne­li­ği bi­te­bi­lir. Adı ge­çen par­ti­nin bu tav­rı du­rup du­rur­ken ne­re­den çık­tı? Her te­set­tür çö­zü­mü sağ­lan­dı­ğın­da ko­şa ko­şa Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­ne gi­den­ler, bir ge­ce­de hi­da­ye­te mi er­di? Ha­yır! Hâ­di­se şu­dur... CHP, di­no­zor­la­rın­dan kur­tul­ma ça­ba­sın­da. Ana mu­ha­le­fe­tin genç­le­ri, da­ha ger­çek­çi, top­lum­la ba­rı­şık ol­mak is­ti­yor­lar. Bu­gün De­niz Bay­ka­l’­dan ta­viz ver­me­me­si is­te­nen açı­lı­mı baş­la­tan isim, CHP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Gür­sel Te­ki­n’­dir. Bir genç adam. Gür­sel Te­ki­n’­in bu pro­je­ye kar­şı çı­kan bir­ta­kım la­ik­çi­le­re “tom­ba­la ve­ki­l” ben­zet­me­si­ni her­kes bi­li­yor, fa­kat bir if­tar­da vit­ri­nin de­ğiş­mez man­ke­ni ko­nu­mun­da­ki di­no­zor­la­ra de­di­ği­ni ise biz bi­li­yo­ruz. AK Par­ti genç bir par­ti, kad­ro­la­rı da hay­li genç. CHP ak saç­lı­lar, te­ka­üt­ler, par­ti­si. Bu açı­lım Ken­ya­lı­la­rın zir­ve­yi zor­la­ma­sı. Olay ay­nı za­man­da bir ye­ni­leş­me, genç­leş­me pro­je­si. İyi olan Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ha­sis oy he­sap­la­rı yap­ma­dan bu ko­nu­da De­niz Bay­ka­l’­a des­tek ver­me­si­dir. İk­ti­dar kad­ro­su, dün ol­du­ğu gi­bi bu­gün de baş açık va­tan­da­şı üye­li­ğe ka­bul edip ona ro­zet ta­kı­yor. CHP ise bu­nu ilk de­fa yap­tı, ilk de­fa mu­ha­fa­za­kâr kit­ley­le bu­luş­tu. On­lar bin­di­ril­miş kı­ta mı, kan­dı­rıl­mış ga­ri­ban mı? Böy­le ba­kı­lır­sa ay­nı so­ru­yu AK Par­ti­li açık için de sor­ma hak­kı do­ğar. Ger­gin­li­ği de­vam et­tir­me de­ğil, ılım­lı üs­lup­la­rı bes­le­me za­ma­nı. Me­se­le­nin bir par­ti­le­ri ala­ka­dar eden ta­ra­fı var bir de ül­ke­yi. Der­di­miz tı­ka­nık­lı­ğı aç­mak. CHP’­nin Al­lah de­mek­ten sa­kı­nan ge­nel baş­kan­la­rı ha­tır­lan­dı­ğın­da bu ola­yın an­la­mı da­ha iyi an­la­şı­lır. Böy­le­ce ne ol­muş­tur? CHP ya­nıl­dı­ğı­nı, va­tan­da­şı ta­nı­ma­dı­ğı­nı, onu an­la­ma­dı­ğı­nı bu yüz­den do­ku uyuş­maz­lı­ğı­na düş­tü­ğü­nü hal di­li ile ilan et­mek­te­dir. O ro­zet tak­ma bir piş­man­lık be­yan­na­me­si. CHP yer­li­le­şi­yor. O yer­li­le­şir­se umu­lur ki ya­ban­cı­laş­mış ay­dın da yer­li­le­şir. Şu de­ne­bi­lir: CHP ba­zı­la­rı­nı inanç­la­rın­dan ko­par­ma­ya­cak. O ba­zı­la­rı CHP’­yi inanç­la bu­luş­tu­ra­cak. Çün­kü alt­tan ge­len CHP ku­şak­la­rı da­ha bir ak­lı ba­şın­da dü­şü­ne­bi­len, iman­la, na­maz­la, oruç­la te­set­tür­le ba­rı­şık genç­ler. CHP bu ül­ke­nin bir re­ali­te­si. Bu par­ti ge­nel mer­ke­zin­de bir mes­cit ol­ma­dı­ğı da re­ali­te. Şu çağ­da ora­ya bir mes­cit aç­ma­nın na­sıl bir ge­ri­ci­lik ol­du­ğu­nu sa­vu­nan halk par­ti­li­ler var. Ge­nel baş­kan tom­ba­la ve­kil, asa­lak di­no­zor ve taş ka­fa la­ik­çi­den sıy­rı­la­rak ya­ka­la­dı­ğı bu fır­sa­tı de­ğer­len­dir­me­li­dir. İs­la­mi­yet kim­se­nin te­ke­lin­de de­ğil. İs­te­yen her­kes onu ya­şa­ya­bi­lir. CHP fid­ye­si­ni öde­ye­rek Tür­ki­ye­’yi tür­ban re­hi­ne­li­ğin­den kur­tar­ma­da ta­ri­hî bir hiz­met ver­me­nin eşi­ğin­de. Ya aşar, ya dü­şer. Sı­ra­da DTP var. CHP’­nin prob­le­mi yer­li­leş­mek, DTP’­nin prob­le­mi ise Tür­ki­ye par­ti­si ol­mak­tır. Bu par­ti de fid­ye­si­ni ve­re­rek Kürt re­hi­ne­li­ğin­den kur­tul­ma­mız­da hiz­met ede­bi­lir.
Kapat
KAPAT