BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ya­ban­cı­la­ra par­mak iz­li kim­lik kar­tı

Ya­ban­cı­la­ra par­mak iz­li kim­lik kar­tı

İn­gil­te­re’de, AB dı­şı ül­ke­ler­den öğ­ren­ci­ler, İn­gi­liz­ler­le ev­li olan­lar ve işi do­la­yı­sıy­la sü­rek­li otur­ma iz­ni bu­lu­nan­la­ra par­mak izi­nin de yer al­dı­ğı kim­lik kart­la­rı­nın da­ğı­tı­mı­na baş­lan­dı.İn­gil­te­re’de, AB dı­şı ül­ke­ler­den öğ­ren­ci­ler, İn­gi­liz­ler­le ev­li olan­lar ve işi do­la­yı­sıy­la sü­rek­li otur­ma iz­ni bu­lu­nan­la­ra par­mak izi­nin de yer al­dı­ğı kim­lik kart­la­rı­nın da­ğı­tı­mı­na baş­lan­dı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 2015’e ka­dar ül­ke­de­ki ya­ban­cı­la­rın yüz­de 90’ının bu kim­lik kart­la­rı­nı al­a­ca­ğı­nı bil­dir­di. Üc­ret kar­şı­lı­ğı ve­ri­len kim­lik­te isim, so­yad, do­ğum ta­ri­hi, do­ğum ye­ri, mil­li­yet, İn­gil­te­re’de bu­lun­ma se­be­bi ve par­mak izi gi­bi ay­rın­tı­lı bil­gi­ler yer alı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT