BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > So­ma­li’de gü­zel şey­ler de o­lu­yor

So­ma­li’de gü­zel şey­ler de o­lu­yor

İç ka­rı­şık­lık­lar ve ge­mi ka­çır­ma olay­la­rıy­la gün­de­me ge­len So­ma­li’de is­tik­rar bir tür­lü sağ­la­na­mı­yor.İç ka­rı­şık­lık­lar ve ge­mi ka­çır­ma olay­la­rıy­la gün­de­me ge­len So­ma­li’de is­tik­rar bir tür­lü sağ­la­na­mı­yor. So­ma­li­li kor­san­lar Aden Kör­fe­zin­de dün de Ye­men’e ait bir kar­go ge­mi­si­ni ka­çı­rır­ken fa­kir hal­kın du­ru­mu her ge­çen gün kö­tü­ye gi­di­yor. 1 mil­yon in­sa­nın mül­te­ci du­ru­mu­na düş­tü­ğü ülkede iç ka­rı­şık­lık­lar, su­suz­luk ve ku­rak­lık ha­ya­tı ka­bu­sa çe­vi­ri­yor. İHH İn­sa­ni Yar­dım Vak­fı, sağ­lık­sız iç­me su­yu se­be­biy­le in­san­la­rın ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti­ği So­ma­li’nin aşa­ğı Sha­bel­le ve Ben­da­ri böl­ge­le­rin­de 9 ye­ni su ku­yu­su aça­rak hal­kın sağ­lık­lı su­ya ka­vuş­ma­sı­nı sağ­la­dı. He­men ya­nı baş­la­rın­da açı­lan ku­yu­lar­dan ih­ti­yaç duy­duk­la­rı su­yu alan köy­lü­ler, ha­yır­se­ver­le­re du­a et­ti. Su ku­yu­la­rı­na ba­ğış­çı­la­rın is­te­di­ği isim­ler ve­ril­di. İHH, So­ma­li’de bu­gü­ne ka­dar 137 su ku­yu­su aç­tı. > İs­tih­ba­rat Ser­vi­si İS­TAN­BUL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT