BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > H­ris­to cevap veremedi

H­ris­to cevap veremedi

10. Ta­lat-Hris­tof­yas zir­ve­si ger­gin baş­la­dı. KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Ta­lat, Rum li­de­re açık­la­ma ve ta­vır­la­rın­dan ra­hat­sız­lık duy­duk­la­rı­nı net bir şe­kil­de ilet­ti. Söz­lü ce­vap ve­re­me­yen Hris­tof­yas ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.> LEF­KO­ŞA Talat ve Hristofyas 2 Ara­lık­ta tek­rar bir ara­ya ge­le­cek. Kıb­rıs me­se­le­si­ne kap­sam­lı çö­züm bul­mak ama­cıy­la baş­la­tı­lan mü­za­ke­re­ler çer­çe­ve­sin­de “fe­de­ral suç­lar” ve “fe­de­ral po­lis” un­sur­la­rı­nı ele al­mak için KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ve Kıb­rıs Rum yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris Hris­tof­yas, dün 10. de­fa bir ara­ya gel­di. Lef­ko­şa ara böl­ge­de­ki ya­pı­lan top­lan­tı 2.5 sa­at sür­dü. Top­lan­tı­da Cum­hur­baş­ka­nı Ta­lat’ın, H­ris­tof­yas’ın de­meç­le­ri­nin ve tav­rı­nın gö­rüş­me sü­re­ci­ne za­rar ver­di­ği yö­nün­de ra­hat­sız­lı­ğı­nı ilet­me­si, kı­sa sü­re­li tar­tış­ma­la­ra se­bep ol­du. Rum ta­ra­fı­nın ne­den de­ği­şik ül­ke­ler­le (İn­gil­te­re, Rus­ya) an­laş­ma­lar yap­ma ve me­mo­ran­dum­lar im­za­la­ma der­di­ne gir­di­ği­ni so­ran Ta­lat’a, Hris­tof­yas ce­vap ve­re­me­di. Rum li­der, da­ha son­ra ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di. DOYURUCU AÇIKLAMA BEKLİYORUZ Gö­rüş­me­le­rin ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­re de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan KKTC Cum­hur­baş­ka­nı, “Hris­tof­yas’ın ne­den ya­zı­lı ce­vap ver­me yön­te­mi­ni iz­le­di­ği­ne” iliş­kin so­ru üze­ri­ne, bu­nu Hris­tof­yas’a sor­mak ge­rek­ti­ği­ni, bu­gü­ne ka­dar bu şe­kil­de ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Hris­tof­yas’ın da­ha ön­ce İn­gil­te­re ile me­mo­ran­dum yap­tı­ğı­nı, bu se­fer de Rus­ya’nın des­te­ği­ni al­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ifa­de eden Ta­lat, “Tep­ki­mi­zi ke­sin ve net bir şe­kil­de ilet­tik. Bun­dan son­ra de­vam eder­ler­se, son de­re­ce yan­lış ya­par­lar. İs­te­di­ği ka­dar me­mo­ran­dum yap­sın, BM pa­ra­met­re­le­ri bel­li­dir, bun­la­rı de­ğiş­tir­mek müm­kün de­ğil. Ama ne ya­par, gü­ve­ni­mi­zi sar­sar. İn­sa­nı­mız ‘Ege­men­li­ği­ni Ku­zey’e yay­ma­ya ina­nan bir an­la­yış­la na­sıl iş bir­li­ği ya­pa­ca­ğız’ der. Bu ko­nu­da uma­rım ki do­yu­ru­cu açık­la­ma ya­par” dedi.
Kapat
KAPAT