BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Vay sen misin beni dava eden?!..”

“Vay sen misin beni dava eden?!..”

İl­yas Bey, sal­dı­rı anın­da ar­ka­sı dö­nük ol­du­ğu için ka­fa­sı­na al­dı­ğı dar­bey­le ora­cı­ğa yı­ğı­lı­yor. Ka­fa­ta­sı kı­rı­ğı, be­yin ka­na­ma­sı ve be­yin ezil­me­si mey­da­na ge­li­yor. Bir oto­park yü­zün­den şu ya­şa­nan­la­ra ba­kın!Bir­bi­ri­ne kar­şı ne­za­ket ve te­bes­süm va­az ki­tap­la­rın­da mı ka­la­cak? En sı­ra­dan ko­nu­lar­da bi­le iş ca­na kast et­me­ye mi va­ra­cak? İş­te gel­di­ği­miz kah­re­den nok­ta... Öf­ke­ler zem­be­re­ğin­den bo­şal­mış ha­kim olu­na­mı­yor. Sı­ra­dan bir oto­park tar­tış­ma­sı. Bu ka­dar bü­yü­ye­bi­lir mah­ke­me­ye in­ti­kal ede­bi­lir mi? Edi­yor iş­te... İl­yas Bey oto­park se­be­biy­le tar­tış­ma ya­şa­dı­ğı kim­sey­le so­ru­nu­nu hu­kuk yo­luy­la çöz­mek is­ti­yor. El­li yaş­la­rın­da. An­lat­tı­ğı­na gö­re ger­çek­ten ba­ba­can, şef­kat­li, ha­yat do­lu, yar­dım­se­ver, dün­ya tat­lı­sı bir in­san. Ne var ki top­lum­sal şid­det bir gün de ge­lip onu bu­lu­yor. Ba­sit bir oto­park tar­tış­ma­sı fark­lı bir bo­yut­la mah­ke­me­ye ta­şı­nı­yor. Mart’ın 20’sin­de da­va gö­rü­le­cek... Gö­rü­le­cek da­va­nın teb­li­ga­tı ta­bi­i da­va­lı­ya da teb­liğ edi­li­yor. Teb­li­ği alan da­va­lı “vay sen mi­sin be­ni da­va eden?” man­tı­ğıy­la İl­yas Be­ye ikin­ci de­fa so­pay­la sal­dı­rı­yor. Da­ha mah­ke­me­ye do­kuz gün var. İl­yas Bey, sal­dı­rı anın­da ar­ka­sı dö­nük ol­du­ğu için ka­fa­sı­na al­dı­ğı dar­bey­le ora­cı­ğa yı­ğı­lı­yor. Ka­fa­ta­sı kı­rı­ğı, be­yin ka­na­ma­sı ve be­yin ezil­me­si mey­da­na ge­li­yor. Kah­rol­ma­mak el­de de­ğil. Bir oto­park yü­zün­den şu ya­şa­nan­la­ra ba­kın! İl­yas Bey se­kiz ay bo­yun­ca yo­ğun ba­kım­da ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ri­yor. İlk üç ay Dev­let Has­ta­ne­sin­de, beş ay da İz­mir’de bir özel has­ta­ne­de. Ya­şa­ma­sı için ne uğ­raş­lar ve­ri­li­yor. Av­ru­pa hat­ta Ame­ri­ka’da dün­ya­ca ta­nın­mış be­yin cer­rah­la­rı­na has­ta­nın du­ru­mu in­ce­let­ti­ri­li­yor. “Ya­pı­la­bi­le­cek bir şey var mı?” di­ye ri­ca­lar­da bu­lu­nu­lu­yor. Ai­le, ça­re­siz­ce bir umut arı­yor. Fa­kat has­ta her gün göz­le­ri­nin önün­de eri­yor... Ni­ha­yet ey­lül ayı­nın son­la­rı­na doğ­ru ve­fat edi­yor. İl­yas Bey’in, eşi Has­ret Ha­nım, Psi­ko­log kar­de­şi Ni­hat, Güm­rük Me­mu­ru oğ­lu Ce­vat, Ma­te­ma­tik Dok­to­ra Öğ­ren­ci­si oğ­lu Ve­dat, Hem­şi­re kı­zı Ka­der, kar­deş­le­ri Na­ci­ye ve Hül­ya bu ya­şa­nan­la­ra fer­yat edi­yor. Hak­lı ola­rak hem dev­le­te hem hu­ku­ka küs­kün­lük­le­ri­ni, kır­gın­lık­la­rı­nı di­le ge­ti­ri­yor­lar. Bir ül­ke­de, hu­ku­ka gü­ve­nen ve me­se­le­le­ri­ni ka­nu­nî yol­lar­la çöz­me gay­re­ti için­de olan bir va­tan­daş, ül­ke­de­ki hu­kuk­sal boş­luk ve hu­kuk­sal yön­tem­le­re baş­vu­ran­la­ra yö­ne­lik gü­ven­lik ted­bir­le­ri alın­ma­dı­ğın­dan ötü­rü hu­ku­kî mü­ca­de­le­si­ni ha­ya­tıy­la mı öde­me­li­dir? Bir ül­ke­de ki­şi­le­rin prob­lem­le­ri ve çö­züm­le­ri, ken­di ini­si­ya­ti­fi­ne ve im­ka­nı­na bı­ra­kı­lır­sa hu­ku­kun ne an­la­mı var­dır? İn­san­lar ken­di gü­ven­li­ği­ni ve me­se­le­si­ni dev­le­ti­ne ve hu­ku­ku­na tes­lim ede­me­ye­cek­se çe­te­leş­me­ye, maf­ya­laş­ma­ya mı yö­nel­me­li­dir? İl­yas Bey bir ban­ka emek­li­si­dir. 880.-YTL emek­li maa­şı al­mak­ta­dır. Dev­let Has­ta­ne­le­rin­de­ki has­ta yo­ğun­lu­ğu, ba­kım ek­sik­li­ği, per­so­nel ye­ter­siz­li­ği ne­de­niy­le has­ta, ya­şa­ma­sı ar­zu­suy­la da­ha iyi şart­lar­da te­da­vi gö­re­bi­le­ce­ği özel has­ta­ne­ye sevk edil­miş fa­kat ban­ka ve özel has­ta­ne ara­sın­da­ki an­laş­ma­dan kay­nak­la­nan ko­ma ha­lin­de­ki has­ta­dan ya­tak üc­re­ti ve dok­tor ta­kip üc­re­ti adı al­tın­da ai­le­den gün­lük 310.-YTL tah­sil edil­miş­tir. Hu­kuk dı­şın­da hiç­bir yo­la te­ves­sül et­me­yen, dev­le­ti­ne ve hu­ku­ku­na gü­ve­nip prob­lem­le­ri­ni bu yol­la çöz­me­ye ça­lı­şan bir va­tan­da­şın ca­nıy­la öde­di­ği be­del yet­mez­miş gi­bi ila­ve­ten ai­le­ye yan­sı­yan eko­no­mik ka­yıp­la­rın be­de­li­ni kim öde­ye­cek­tir? Bu ai­le, din­le­yen­le­rin da­hi psi­ko­lo­jik trav­ma ya­şa­dı­ğı bu elim ge­liş­me, bu hu­kuk zaa­fı ve şid­de­tin hiç kim­se ta­ra­fın­dan ya­şan­ma­ma­sı­nı ve ya­şa­tıl­ma­ma­sı­nı di­le­mek­te­dir. Baş­ka ül­ke­ler­de va­tan­daş­la­rı­mı­za ben­zer şid­det uy­gu­lan­dı­ğın­da, Cum­hur­baş­ka­nı, Baş­ba­kan ve bü­rok­ra­tik yet­ki­li­ler ‘’vah­şet’’, ‘’kat­li­am’’, ‘’ci­na­yet’’ gi­bi söz­ler­le şid­de­ti kı­na­dı­ğı gi­bi ül­ke­miz­de­ki va­tan­daş­lar bu tür şid­de­ti bir­bir­le­ri­ne uy­gu­la­dı­ğın­da da ka­yıt­sız ka­lın­ma­ma­lı ve ‘’ken­di işi­ni ken­din gör’’ man­tı­ğı gü­dül­me­me­li de­mek­te­dir. İki bi­ne ya­kın in­san ta­ra­fın­dan ebe­di­ye­te uğur­la­nan bir ki­şi­nin anı­sı­na il­gi­li­le­rin bu tür ko­nu­la­ra da eğil­me­si­ni ve şid­de­ti azalt­ma­ya yö­ne­lik bir ça­lış­ma için­de ol­ma­la­rı­nı ta­lep et­mek­te­ler. Bu is­tek en ta­bi­i va­tan­daş­lık hak­la­rı de­ğil mi? N. H.-İs­tan­bul Yazışma adresi: Türkiye Gazetesi İhlas Medya Plaza 29 Ekim Caddesi, 34197 Yenibosna/İstanbul Faks: (0212) 454 31 00
Kapat
KAPAT