BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­fe­ri­lik ve kur­ban

Se­fe­ri­lik ve kur­ban

Su­al: Bir zen­gin, bay­ra­mın bi­rin­ci, ikin­ci ve­ya üçün­cü gü­nü kur­ban ke­sip se­fe­re çık­sa, va­ci­bi ye­ri­ne ge­tir­miş olur mu?Su­al: Bir zen­gin, bay­ra­mın bi­rin­ci, ikin­ci ve­ya üçün­cü gü­nü kur­ban ke­sip se­fe­re çık­sa, va­ci­bi ye­ri­ne ge­tir­miş olur mu? CE­VAP: Evet, va­ci­bi ye­ri­ne ge­tir­miş olur. ÜÇÜN­CÜ GÜ­NÜ SE­FE­RE ÇIK­MAK Su­al: Zen­gin, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü, kur­ban kes­me­den se­fe­re çı­kar­sa, gü­na­ha gi­rer mi? CE­VAP: Üçün­cü gü­nü kes­me­den çı­kar­sa, üze­ri­ne va­cib ol­duk­tan son­ra çık­tı­ğı için gü­na­ha gi­rer. Bi­rin­ci ve­ya ikin­ci gü­nü çık­say­dı, ken­di­si­ne va­cib ol­ma­dan çık­tı­ğı için gü­nah ol­maz­dı. SE­FER­DE MU­KİM OLUN­CA Su­al: Zen­gin, se­fe­re çı­kar­ken kur­ba­nı­nı kes­mek için bi­ri­ni ve­kil et­se, git­ti­ği yer­de mu­kim ol­sa, ve­ki­lin kes­ti­ği hay­van, va­cib kur­ban olur mu? CE­VAP: Evet, va­cib kur­ban olur; çün­kü zen­gin mu­kim­dir ve ve­kâ­let­le is­te­di­ği şe­hir­de kes­ti­re­bi­lir. SE­FER­DE KUR­BAN KES­MEK Su­al: İs­tan­bul’a te­mel­li yer­leş­tik. Bay­ram­da mem­le­ke­tim olan An­ka­ra’ya gi­dip ora­da kur­ban kes­mem­de mah­zur var mı­dır? CE­VAP: Hiç mah­zu­ru yok­tur. İs­tan­bul’a te­mel­li yer­leş­mek­le mem­le­ket, va­tan-ı as­li ol­mak­tan çı­kar. 15 gün­den az kal­mak üze­re mem­le­ke­ti­ne gi­din­ce ora­da se­fe­ri olur­su­nuz. Se­fer­de, kur­ban kes­mek ge­rek­mez. Ke­si­lir­se se­vab olur. ÇA­LI­ŞAN BA­YAN VE ER­KEK Su­al: Ça­lı­şan ba­yan ve er­ke­ğin kur­ban kes­tir­me­si mec­bur mu? CE­VAP: Kur­ban ni­sa­bı­na ma­lik ola­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir, ça­lış­mak­la ala­ka­sı yok­tur. Fa­kir bir ka­pı­cı­nın ha­nı­mı­nın 100 gram bi­le­zi­ği var­sa, bor­cu da yok­sa bu ka­dı­nın kur­ban kes­me­si va­cib olur. Ak­si­ne, ara­ba­sı evi olan ada­mın pa­ra­sı ni­sa­bı bul­mu­yor­sa kes­mez. NA­Fİ­LE DE OL­SA KES­ME­Lİ Su­al: Bir zen­gin, kur­ban kes­mek ni­ye­tiy­le bir ko­yun sa­tın al­dık­tan son­ra, se­fe­re çık­sa ve bay­ra­mın üçün­cü gü­nü de se­fer­de ol­sa, ve­kâ­let ve­rip o ko­yu­nu kes­tir­me­si ge­re­kir mi? CE­VAP: Kes­tir­me­si ge­rek­mez, ya­ni se­fer­de ol­du­ğu için kur­ban kes­me­si va­cib ol­maz; ama alın­mış bir kur­ba­nı kes­mek, na­fi­le de ol­sa çok se­vab­dır. Sı­rat­tan ge­çi­rir. Bu ba­kım­dan zen­gin olan, se­vab­dan mah­rum kal­ma­mak için se­fer­de de kur­ban kes­me­li­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT