BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yük­se­liş sağ­lık­lı, en­deks 25.300’ü de­ner

Yük­se­liş sağ­lık­lı, en­deks 25.300’ü de­ner

Per­şem­be gü­nü “ayı tu­za­ğı” gi­bi ba­zı tek­nik olu­şum­la­rın ar­dın­dan hız­la yük­se­li­şe ge­çen pi­ya­sa­lar, ABD’den ge­len ha­ber­ler­le ye­ni haf­ta­ya hız­lı başladı.Per­şem­be gü­nü “ayı tu­za­ğı” gi­bi ba­zı tek­nik olu­şum­la­rın ar­dın­dan hız­la yük­se­li­şe ge­çen pi­ya­sa­lar, ABD’den ge­len ha­ber­ler­le ye­ni haf­ta­ya hız­lı başladı. Dün­ya bor­sa­la­rı­nın ka­pan­ma­sı­nın ar­dın­dan ABD bor­sa­la­rı­nın cid­di yük­se­liş­le ka­pa­ma­sı­nın ar­dın­dan ABD’den ge­len Ci­tig­ro­up’u kur­tar­ma pla­nı ve Oba­ma’nın ye­ni pa­ke­ti bor­sa­lar­da coş­kuy­la kar­şı­lan­dı. Av­ru­pa baş­ta ol­mak üze­re bir­çok ül­ke bor­sa­la­rı gün­lük çı­kış­lar­la gü­nü ka­pa­dı­lar. Pi­ya­sa ban­ka his­se­le­riy­le yük­sel­di Cu­ma gü­nü dış bor­sa­lar­la bir­lik­te İMKB’ye ge­len alım­lar pa­zar­te­si, gün bo­yun­ca de­vam et­ti. Ci­tig­ro­up’un kur­ta­rıl­ma­sı ve ye­ni pa­ket­le­rin açık­lan­ma­sı ya­tı­rım­cı­la­rı bor­sa­lar­da ye­ni po­zis­yon aç­ma­ya yön­len­dir­di. Ge­re­ğin­den faz­la düş­müş olan bir­çok ban­ka ve şir­ket his­se­le­ri­ne sert alım­lar gel­di. Cu­ma ve pa­zar­te­si iki gün so­nun­da ABD ve Av­ru­pa bor­sa en­deks­le­ri yüz­de 15 prim ya­par­ken İMKB’de­ki yük­se­liş yüz­de 20 oldu. Ya­pık­re­di, İş­bank ve Halk­bank gi­bi bir­çok ban­ka his­se­le­ri yüz­de 25-30 prim yap­tı. İş­lem hac­mi­ne dik­kat Cu­ma gü­nü 21.965 pu­an­dan ka­pa­nan İMKB haf­ta­ya ye­ni bir gep’le 22.603 pu­an­la baş­la­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da ral­li­nin de­vam et­me­si, pi­ya­sa­da çok ucuz ka­lan ban­ka his­se­le­rin­de­ki alım­la­rı hız­lan­dır­dı. İMKB gü­nü yüz­de 10’a ya­kın prim­le ka­pa­tır­ken gün so­nu­na doğ­ru açı­lan ABD bor­sa­la­rı­nın gü­nü yüz­de 6’nın üze­rin­de prim­le ka­pa­ma­sı sa­lı sa­ba­hı pi­ya­sa­nın iyi açı­la­ca­ğı­nın ha­ber­ci­si gi­biy­di. An­cak prim­li ban­ka his­se­le­ri­ne ge­le­bi­le­cek sa­tış­lar en­dek­sin yö­nü­nü de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği için pi­ya­sa oyun­cu­la­rı ted­bir­li dav­ran­mak zo­run­da­lar­dı. Sa­lı sa­ba­hı tem­kin­li bir açı­lı­şın ar­dın­dan Av­ru­pa bor­sa­la­rı ta­kip edil­me­ye ça­lı­şıl­dı. Gü­nü 24.424 pu­an­dan ta­mam­la­yan en­dek­sin kı­sa va­de­li 23.000 (5 gün­lük, gün­lük yük­se­len or­ta­la­ma­sı) 22.250 (gep) des­tek ve 25.300 (22 gün­lük or­ta­la­ma­sı) di­renç se­vi­ye­si var. İş­lem hac­miy­le bir­lik­te sağ­lık­lı yük­se­len pi­ya­sa­nın 25.300 di­renç se­vi­ye­si­ni de­ne­ye­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT