BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fakirin evi DEVLETTEN

Fakirin evi DEVLETTEN

TO­Kİ 45 met­re­ka­re­lik ko­nut­la­rı ay­lık 100 YTL’den baş­la­yan tak­sit­ler­le sa­tı­şa çı­ka­ra­cak. Baş­vu­ru­da pa­ra is­ten­me­ye­cek, 20 yıl­da ge­ri öde­ne­cek ko­nut­lar için öde­me, içi­ne yer­le­şin­ce baş­la­ya­cakBaş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın açık­la­dı­ğı “yok­su­la 100 YTL tak­sit­le 45 met­re­ka­re­lik ko­nut” pro­je­si hayata geçiyor. Top­lu Ko­nut İda­re­si (TO­Kİ), pro­je­nin ilk aşa­ma­da 18 il­de 15 bin 266 ko­nut ile baş­la­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. Da­ha ön­ce afet ko­nu­tu ola­rak ve yok­sul ke­sim için 45 met­re­ka­re­lik ko­nut­lar ya­pan TO­Kİ, va­tan­daş­la­rın il­gi gös­ter­me­me­si üze­ri­ne, bu ko­nut­la­rın bü­yük­lü­ğü­nü 55-65-75 met­re­ka­re­ye yük­selt­miş­ti. Ko­nut­la­rın brüt bü­yük­lü­ğü­nün 50, net bü­yük­lü­ğü­nün 39-47 met­re­ka­re ol­du­ğu­nu söy­le­yen TO­Kİ Baş­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, “Şart­lar ar­tık de­ğiş­ti. Çe­kir­dek ai­le mo­de­li ve yal­nız ya­şa­yan yaş­lı­lar se­be­biy­le kü­çük ko­nut­lar ta­lep edi­li­yor” de­di. Vatandaşlar evi­ne yer­le­şin­ce­ye ka­dar, baş­vu­ru­da bi­le pa­ra alın­ma­ya­cak. Eve yer­le­şen, 100 YTL’den baş­la­ya­cak tak­sit­ler­le 20 yıl­da öde­me­si­ni ge­r­çek­leş­ti­re­cek. Pro­je­nin TO­Kİ kay­nak­la­rın­dan fi­nan­se edi­le­ce­ği­ni de ak­ta­ran Bay­rak­tar, bu ko­nut­la­rın ucu­za mal edil­me­si için, Baş­ba­kan Er­do­ğan ile bir­lik­te git­ti­ği ABD’de uy­gu­la­nan pa­nel tek­no­lo­ji ko­nu­sun­da in­ce­le­me­ler yap­tı­ğı­nı, bu tek­no­lo­ji­nin Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­me­si­ni ön­gör­dük­le­ri­ni an­lat­tı. 2 mer­di­ven­li, 2 asan­sör­lü, oda, ban­yo ve mut­fak-sa­lon şek­lin­de pro­je­len­di­ri­len ev­ler­de bal­kon da ola­cak. 100 YTL’Yİ Ö­DE­YE­MEYEN­LER?... Er­do­ğan Bay­rak­tar; 100 YTL’yi ö­de­ye­me­ye­cek du­rum­da­ki va­tan­daş­la­rın pa­ra­sı­nı da, ka­mu­o­yun­da “FAK­FUK­FON” o­la­rak bi­li­nen sos­yal yar­dım­laş­ma ve da­ya­nış­ma fon­la­rı­nın karşılamasının ön­gö­rül­dü­ğü­nü bil­dir­di Mart­tan ön­ce sa­tış Sa­tış­la­rın mart ayın­dan ön­ce baş­la­ma­sı plan­lı­yor. Pro­je­ye gö­re, Ada­na-Ak­ku­yu’da 1206, An­ka­ra-Ma­mak Ku­sun­lar’da 1300, An­tal­ya-Çıp­lak­lı’da 800, Bat­man-mer­kez­de 300, Bur­sa-Kes­tel’de 420, Ka­ra­ca­bey’de 36, Gür­su’da 1200, Ça­nak­ka­le-Ke­pez’de 600, Di­yar­ba­kır-Üç­ku­yu­lar’da 1000, Es­ki­şe­hir-Aşa­ğı­sö­ğü­tö­nü’nde 950, Er­zu­rum-Ka­zım Ka­ra­be­kir’de 300, Ga­zi­an­tep-Şe­hit­ka­mil’de 950, İs­tan­bul-Ka­ya­ba­şı’nda 1964, İz­mir-Ke­mal­pa­şa’da 1004, Ki­lis-Mer­kez’de 120, Kon­ya-Me­ram’da 814, Ma­lat­ya-Mer­kez’de 462, Mer­sin-Tar­sus’ta 288, Sa­kar­ya-Ko­ru­cuk’ta 720, Van-Ke­ven­li’de 832 ko­nut ya­pı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT