BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul Bo­ğa­zı­nı Hal­ka­lı’ya ­ta­şı­dı, 2008’de 2200 ev sat­tı

İs­tan­bul Bo­ğa­zı­nı Hal­ka­lı’ya ­ta­şı­dı, 2008’de 2200 ev sat­tı

Sin­paş, kü­re­sel kriz­den çı­kı­şın yo­lu­nu İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nı Hal­ka­lı’ya ta­şı­mak­ta bul­du.> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Sinpaş’ın, İstanbul Boğazı’nı bire bir kopyalayarak hazırladığı Bosphorus City projesine ilgi büyük oldu. Sin­paş, kü­re­sel kriz­den çı­kı­şın yo­lu­nu İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nı Hal­ka­lı’ya ta­şı­mak­ta bul­du. İs­tan­bul bo­ğa­zı­nın bir kop­ya­sı şek­lin­de di­zayn edi­len Bosp­ho­rus City’de­ki ko­nut­lar sa­tış he­de­fi­ni iki­ye kat­la­dı. Sin­paş Gru­bu yıl­ba­şın­dan bu­gü­ne ka­dar 2200 ko­nut sa­ta­rak 790 mil­yon YTL’lik ra­ka­ma ulaş­tı. Sin­paş’ın ge­le­cek he­def­le­ri­nin pay­la­şıl­dı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Sin­paş GYO İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ömer Fa­ruk Çe­lik, 2007 son­la­rı­na doğ­ru kriz sin­yal­le­ri­nin alın­dı­ğı­nı, bu ne­den­le de glo­bal kri­ze ha­zır­lık­lı gir­dik­le­ri­ni kay­de­der­ken, 2008 yı­lı ön­gö­rü­le­ri­ni bu doğ­rul­tu­da plan­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Çe­lik, 2008’in ba­şın­da, 2009 he­def­le­ri­ni 400-450 mil­yon YTL ola­rak be­lir­le­dik­le­ri­ni ve bu tu­tar­la pa­zar­dan yüz­de 1 pay al­ma­yı ön­gör­dük­le­ri­ni söy­le­di. 2008 he­def­le­ri­ni 2009’da da ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek­le­ri­nin, an­cak üs­tü­ne çı­ka­ma­ya­cak­la­rı­nın al­tı­nı çi­zen Çe­lik, “Ara­zi stok­la­rı­mız var. 2010 ve 2011’de, 2008’den da­ha faz­la bü­yü­rüz” de­di. Çe­lik, ye­ni ya­tı­rım­la­rı için 2009’un ilk çey­re­ği­ni bek­le­yip, ona gö­re plan oluş­tu­ra­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Önü­müz­de­ki yıl, 2008’de gö­rüş­me­le­ri­mi­zin baş­la­dı­ğı ara­zi alı­mı dı­şın­da ye­ni ya­tı­rım­lar için önü­mü­zü gör­me­yi ter­cih edi­yo­ruz, bu ne­den­le 2009’un ilk çey­re­ği­ni bek­le­ye­ce­ğiz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT