BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Krizi, evin yanına araba anahtarını koyup aşarız

Krizi, evin yanına araba anahtarını koyup aşarız

Atı­lım Fu­ar­cı­lık, eko­no­mik kri­zin en yo­ğun his­se­dil­di­ği bu­gün­ler­de Em­lak Gay­ri­men­kul ve Ya­tı­rım Da­nış­man­lı­ğı Fua­rı ‘Rea­list Ex­po’yu düzenliyor.Atı­lım Fu­ar­cı­lık, eko­no­mik kri­zin en yo­ğun his­se­dil­di­ği bu­gün­ler­de Em­lak Gay­ri­men­kul ve Ya­tı­rım Da­nış­man­lı­ğı Fua­rı ‘Rea­list Ex­po’yu düzenliyor. 80 firmanın 400 projesini tanıtacağı fu­ar, kü­re­sel kriz­den en çok na­si­bi­ni alan in­şa­at sek­tö­rü­nün ya­ra­la­rı­na ade­ta mer­hem ola­cak. Ya­tı­rım­cı­lar ve ev sa­hi­bi ol­mak is­te­yen­ler, bir­bi­rin­den ca­zip bir­çok pro­je­yi bir ara­da gö­re­rek kri­zi fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­le­cek. Atı­lım Fu­ar­cı­lık Genel Müdürü Salim Şahin, fu­ar zi­ya­ret­çi­le­ri ara­sın­da ya­pılacak çe­ki­lişle bir ki­şi­ye oto­mo­bil he­di­ye ede­ceğini söyledi. Di­ğer in­şa­at fir­ma­la­rı­nın kam­pan­ya­la­rı ise şöy­le: Sa­rı­yer’e bağ­lı Ze­ke­ri­ya­köy’de in­şa edi­len Ye­şil Oba Ko­nak­la­rı’ndan vil­la alan ya­tı­rım­cı­la­ra Re­na­ult Me­ga­ne, To­yo­ta Co­rol­la, Hon­da Ci­vic ve Cit­ro­en mar­ka oto­mo­bil­ler­den he­di­ye edi­le­cek. Ak­ko­yun İn­şa­at, Bod­rum Ya­lı­ka­vak’ta in­şa et­ti­ği Ak­ra­pol De­lu­xe ev­le­rin­den ko­nut ala­na Hyun­dai oto­mo­bil ve­re­cek. Kam­pan­ya­da üç tip ev ol­du­ğu için oto­mo­bil­ler de fark­lı­lık gös­te­ri­yor. Pe­şin alan­la­ra eks­tra yüz­de 10 in­di­rim ya­pı­la­cak. Has­ko İn­şa­at ise, fu­ar sü­re­sin­ce sa­ta­ca­ğı vil­la­la­rın ya­nın­da müş­te­ri­le­ri­ne çe­ki­liş­siz ku­ra­sız oto­mo­bil ve­re­cek. Bey­lik­dü­zü’nde ya­pı­mı sü­ren Bul­var Ev­le­ri’nde 156 dai­re ve 30 dük­kan bu­lu­nu­yor. Fir­ma pe­şin alım­lar­da müş­te­ri­le­ri­ne Nis­san Mic­ra oto­mo­bil he­di­ye edi­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT