BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nal­band­yan İs­tan­bul’da

Nal­band­yan İs­tan­bul’da

Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­band­yan, 1 gün için İs­tan­bul’a gel­di. Tur­gut Özal’ın kur­du­ğu Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği’ne üye dev­let­le­rin dö­nem baş­ka­nı sı­fa­tıy­le ya­pıl­mış zi­ya­ret­tir. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın Er­me­nis­tan zi­ya­re­ti­nin ia­de­si­ni ta­bi­atiy­le Er­me­ni cum­hur­baş­ka­nı ya­pa­cak­tır.Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ed­vard Nal­band­yan, 1 gün için İs­tan­bul’a gel­di. Tur­gut Özal’ın kur­du­ğu Ka­ra­de­niz Eko­no­mik İş­bir­li­ği’ne üye dev­let­le­rin dö­nem baş­ka­nı sı­fa­tıy­le ya­pıl­mış zi­ya­ret­tir. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın Er­me­nis­tan zi­ya­re­ti­nin ia­de­si­ni ta­bi­atiy­le Er­me­ni cum­hur­baş­ka­nı ya­pa­cak­tır. İki ta­raf­ta da nor­mal po­li­tik iliş­ki­ler ku­rul­ma­sı, bü­yü­kel­çi ve kon­so­los te­ati­si ar­zu­su var. Rus­ya’dan ba­ğım­sız­lık ka­zan­dı­ğı son 20 yıl için­de 4 mil­yon nü­fu­su­nun 1 mil­yo­nu­nu göç­men ola­rak gön­de­ren Er­me­nis­tan, çok bü­yük sı­kın­tı ve mah­ru­mi­yet­ler için­de­dir. Yal­nız İran ta­ra­fın­dan des­tek­le­ni­yor. Di­ğer 3 kom­şu­su Tür­ki­ye, Azer­bay­can, Gür­cis­tan ile kav­ga edi­yor. Er­me­nis­tan’ı Trab­zon yo­lu ile Ka­ra­de­niz’e çı­ka­rıp dün­ya­ya aç­mak bi­zim eli­miz­de­dir. Böy­le­ce Er­me­nis­tan Cum­hu­ri­ye­ti’nin çeh­re­si de­ği­şe­cek, bü­yük re­fah olu­şa­cak­tır. Za­ten İs­tan­bul’da 70.000 Er­me­nis­tan uy­ruk­lu Er­me­ni iş­çi­si­ne göz yu­mu­yo­ruz. Türk mal­la­rı­nın Gür­cis­tan’dan ulaş­ma­sı­na da mü­sa­ma­ha gös­te­ri­yo­ruz. Er­me­ni­ler’in Rus as­ke­ri sa­ye­sin­de Azer­bay­can top­rak­la­rı­nı iş­gal et­me­le­ri ve bir tür­lü bo­şalt­ma­ma­la­rı, tek en­gel­dir. Tür­ki­ye, Azer­bay­can’ı gü­cen­di­re­cek bir ha­re­ket­te bu­lu­na­maz, Türk dün­ya­sın­da pres­ti­ji­miz sar­sı­lır. Er­me­nis­tan’a ge­lin­ce, Gü­ney Kaf­kas­ya’da hu­zur­suz­luk kay­na­ğı du­ru­mun­dan çık­mak is­te­ye­cek­tir. Nal­band­yan, Tür­ki­ye ga­ze­te­mi­zin Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü Hay­ret­tin Tu­ran‘a (iki ül­ke ara­sın­da mü­na­se­bet­le­rin nor­mal­leş­ti­ril­me­si için ön şar­tı­mız yok­tur) de­miş, sı­nı­rın açıl­ma­sı ve el­çi te­ati­si­ni di­le ge­tir­miş­tir. Tür­ki­ye ve Azer­bay­can ile Er­me­nis­tan’ın nor­mal ve ça­ğı­mı­za ya­kı­şır iliş­ki­ler içi­ne gir­me­si, Fran­sa ve Bir­le­şik Ame­ri­ka’da­ki Er­me­ni di­as­po­ra­sı­nın, yay­ga­ra­la­rı­nı ha­fif­le­te­ce­ği için, çok iş­le­ri­ne gel­mi­yor. İran’ın hiç işi­ne gel­mez. Pa­pa Ce­nab­la­rı da te­lâş­lan­dı, ya­rın ele al­mak is­ti­yo­rum. Sa­vaş’ın ba­rış’tan ko­lay, ba­rış’ın sa­vaş’tan zor ol­du­ğu­nu söy­le­yen mü­te­fek­kir­ler hak­lı mı ne­dir?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT