BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘­Har­ca­ma­lar art­sın’ di­ye ABD ve Av­ru­pa’dan pa­ket

‘­Har­ca­ma­lar art­sın’ di­ye ABD ve Av­ru­pa’dan pa­ket

ABD, tü­ke­ti­ci­ler için 25 mil­yar do­lar­lık pa­ke­ti kullanıma sunmayı hedefliyor. AB Ko­mis­yo­nu ise, alt­ya­pı, in­şa­at, oto­mo­tiv ve çev­re­ci tek­no­lo­ji­le­re des­tek pa­ke­ti için ça­lı­şı­yor100 MİL­YAR DO­LAR­LIK PA­KET YOL­DA ABD­ Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son, 25 mil­yar do­lar­dan baş­la­yan ve 100 mil­yar do­la­rı bu­lan pa­ke­ti açık­la­dı. Kü­re­sel kri­zin çı­kış nok­ta­sı olan ABD’de dev ban­ka­la­rın bü­yük des­tek­ler­le kur­ta­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan tü­ke­ti­ci­ye yö­ne­lik prog­ram ha­zır­lı­ğı­nı ta­mam­la­dı. Dün, açık­la­nan ve­ri­le­rin, yüz­de 0.5 da­ral­ma­yı gös­ter­me­si, bu­nun da son 7 yı­lın en kö­tü ra­ka­mı ol­ma­sı­nın ar­dın­dan Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son, ha­zır­la­nan pa­ket­le il­gi­li açık­la­ma yap­tı. 25 mil­yar do­lar­dan baş­la­yıp 100 mil­yar do­la­rı bul­ma­sı bek­le­nen prog­ram­la, oto­mo­tiv ve eği­tim kre­di­le­ri­nin ya­nı sı­ra kre­di kart­la­rı­na ulaş­ma­yı ko­lay­laş­tı­ran, du­ran har­ca­ma­la­rı ha­re­ke­te ge­çir­me­yi he­def­le­yen ted­bir­ler yer alı­yor. Tü­ke­ti­ci­ye kre­di ve­ril­me­si­ni ko­lay­laş­tı­ran kay­na­ğın ak­ta­rı­la­ca­ğı­nı, uy­gun mort­ga­ge kre­di­si­ne ulaşılacağını, en önem­li ko­nu­nun da pi­ya­sa­lar­da is­tik­ra­rı sağ­la­yıp pi­ya­sa­la­rı dü­zen­le­mek ol­du­ğu­nu di­le getiren Pa­ul­son, “Tü­ke­ti­ci­le­rin kre­di im­kan­la­rın­dan fay­da­lan­ma­sı sa­ye­sin­de pi­ya­sa­lar da­ha kı­sa sü­re­de can­la­na­cak­tır” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. AV­RU­PA’DA DA TÜ­KE­Tİ­Cİ ÖN­DE AB Ko­mis­yo­nu’nun eko­no­mik ve pa­ra­sal iş­ler­den so­rum­lu Üye­si Jo­aqu­in Al­mu­ni­a, kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin re­el eko­no­mi­ye et­ki­si­ni azalt­mak için bu­gün açık­la­na­cak teş­vik pa­ke­tin­de alt­ya­pı, in­şa­at, oto­mo­tiv ve çev­re­ci tek­no­lo­ji­ler gi­bi ki­lit sek­tör­le­re ya­tı­rım tav­si­ye­sin­de bu­lu­na­cak­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT