BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mo­bi­us: Kut­la­ma bir son­ra­ki çey­rek­te

Mo­bi­us: Kut­la­ma bir son­ra­ki çey­rek­te

Temp­le­ton Fo­nu’nun Ge­li­şen Pi­ya­sa­lar Fo­nu Baş­ka­nı Mark Mo­bi­us, pi­ya­sa­lar­da­ki dal­ga­lan­ma­nın yıl so­nu­na ka­dar de­vam et­me­si­ni bek­li­yor.Temp­le­ton Fo­nu’nun Ge­li­şen Pi­ya­sa­lar Fo­nu Baş­ka­nı Mark Mo­bi­us, pi­ya­sa­lar­da­ki dal­ga­lan­ma­nın yıl so­nu­na ka­dar de­vam et­me­si­ni bek­li­yor. Mo­bi­us’a gö­re, ya­tı­rım­cı­lar ucuz his­se­ler­den po­zis­yon oluş­tur­ma­ya baş­la­dı ve bu eği­lim 2009’un ilk çey­re­ği­ne ka­dar sü­re­cek. ABD eko­no­mi­si­ne olan gü­ven­siz­li­ğin bü­tün pi­ya­sa­la­ra yan­sı­dı­ğı­nı söy­le­yen Mo­bi­us, önü­müz­de­ki 2 çey­rek sü­re­sin­ce ABD ve­ri­le­ri iyi­leş­tik­çe ge­li­şen ül­ke­le­re ya­tı­rı­mın ar­ta­ca­ğı tah­mi­ni­ni yap­tı. Ban­ka­la­ra­ra­sı iş­lem­ler art­tı­ğın­da bü­yü­me­nin de ar­ta­ca­ğı­nı ifa­de eden Mo­bi­us, “Ge­liş­miş ve ge­li­şen ül­ke­ler­de can­lan­ma pa­ket­le­ri bir çey­rek son­ra so­nuç ve­rir. Pa­ket­le­r ile uy­gu­lan­ma­sı ara­sın­da 2-4 ay za­man ge­çer. Bir son­ra­ki çey­rek­te kut­la­ma ya­pa­bi­li­riz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT