BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ay­nı ge­mi­de­yiz gü­ve­nimizi kay­bet­meyelim

Ay­nı ge­mi­de­yiz gü­ve­nimizi kay­bet­meyelim

TÜ­Sİ­AD ­Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti.Türk Sa­na­yi­ci­le­ri ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, alış­ve­riş mer­kez­le­rin­de tü­ke­ti­min ar­tı­rıl­ma­sı için İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin İTO ile baş­lat­tı­ğı gi­ri­şi­min son de­re­ce ye­rin­de ol­du­ğu­nu belirti. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş’ı zi­ya­ret eden Yal­çın­dağ, “He­pi­miz ay­nı ge­mi­de­yiz. Her şe­ye rağ­men gü­ve­ni kay­bet­me­me­li­yiz: İh­ra­cat pa­za­rı da­ral­dı­ğı­na gö­re iç tü­ke­tim de bu dö­nem­de önem­li. Bi­li­yo­ruz ki özel­lik­le pe­ra­ken­de sek­tö­rü çok el­ve­riş­li şart­lar su­nu­yor tü­ke­ti­ci­ye. Bun­la­rı de­ğer­len­dir­mek, eko­no­mi­yi can­lan­dır­mak için çok önem­li bir ha­re­ket” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT