BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Me­di­a Markt’tan 1000 ki­şi­ye da­ha is­tih­dam

Me­di­a Markt’tan 1000 ki­şi­ye da­ha is­tih­dam

Tür­ki­ye’de­ki 7. ma­ğa­za­sı­nı, Koz­ya­ta­ğı’nda aça­cak olan Me­di­a Markt, önümüzdeki yıl 1000 ki­şi­ye daha is­tih­dam sağ­la­ya­cak> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL Me­di­a Markt, önü­müz­de­ki yıl ma­ğa­za sa­yı­la­rı­nı iki­ye kat­la­yıp 1000 ki­şi­yi da­ha is­tih­dam ede­cek. Tür­ki­ye’de­ki 7., İs­tan­bul’da­ki 3. ma­ğa­za­sı­nı ya­rın Koz­ya­ta­ğı Op­ti­mum Alış­ve­riş Mer­ke­zin­de aça­cak­la­rı­nı söy­le­yen Me­di­a Markt Ope­ras­yon­lar­dan So­rum­lu Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Nu­ri To­pa­tan, “Al­man­ya’dan fi­nans des­te­ği alı­yo­ruz ve cid­di bir ya­tı­rım ya­pı­yo­ruz. 2015’e ka­dar bü­tün plân­la­rı­mız ha­zır, hız kes­me­den de­vam ede­ce­ğiz. Tür­ki­ye po­tan­si­ye­li yük­sek bir ül­ke. Doğ­ru böl­ge­ler­de doğ­ru fi­yat­lan­dır­may­la de­vam ede­ce­ğiz. Bu­gün 780’e ya­kın ça­lı­şa­nı­mız var ve 2009 yı­lın­da bin ki­şi­ye da­ha is­tih­dam sağ­la­ya­cak ya­tı­rım plan­lı­yo­ruz” de­di. 1000 ki­şi da­ha is­tih­dam et­me­nin şu an­ki ma­ğa­za sa­yı­la­rı­nı iki­ye kat­la­mak an­la­mı­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Top­tan, önü­müz­de­ki dö­nem­de Bur­sa’da ye­ni bir ma­ğa­za da­ha aça­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. To­pa­tan, ye­ni ya­tı­rım­la­rı­nın kriz dö­ne­min­de­ki iş­siz­li­ğe “mer­hem” ola­ca­ğı­nı da söy­le­di. Top­lan­tı­ya ka­tı­lan Me­di­a Markt Tür­ki­ye Pa­zar­la­ma Yö­ne­ti­ci­si Yıl­dız Asan ve Me­di­a Markt Tür­ki­ye Op­ti­mum AVM Ma­ğa­za Yö­ne­ti­ci­si Ya­şar Kork­maz, “Hal­kın üze­rin­de psi­ko­lo­jik bir dur­gun­luk var ama bi­zi et­ki­le­me­di. Sa­tış ve ci­ro ola­rak ge­ri gi­diş yok” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT