BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şimdi ziyaret zamanı

Şimdi ziyaret zamanı

Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan mu­kad­des top­rak­la­ra ge­len mil­yon­lar­ca ha­cı a­da­yı; gün­le­ri­ni i­ba­det, zikir ve zi­ya­ret­le de­ğer­len­di­ri­yor.TÜRKİYE KUTSAL TOPRAKLARDA Haber ve fotoğraflar: Meh­met Ko­ca Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan mu­kad­des top­rak­la­ra ge­len mil­yon­lar­ca ha­cı a­da­yı; gün­le­ri­ni i­ba­det, zikir ve zi­ya­ret­le de­ğer­len­di­ri­yor. Yer­yü­zü­nün dört bir ya­nın­dan mu­kad­des bel­de­le­re ge­len mil­yon­lar­ca ha­cı ada­yı gün­le­ri­ni iba­det, zikr ve zi­ya­ret­le de­ğer­len­di­ri­yor. Me­di­ne’de otel­le­ri­ne yer­le­şen mü­min­ler, na­maz­la­rı­nı Pey­gam­ber mes­ci­din­de kı­lı­yor, kub­be­le­ri ya­nık sa­la­vat­lar­la çın­la­tı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mız fır­sat bul­duk­ça Cen­ne­tül Ba­ki kab­ris­tanı­nı, Hen­dek Sa­va­şı­nın ol­du­ğu Ye­di Mes­cid­le­ri, Ku­ba Mes­ci­di­ni ve Mes­cid-i Kıb­le­teyn’i zi­ya­ret edi­yor ve Am­ba­ri­ye İs­tas­yo­nun­da ec­dad ya­di­ga­rı eser­le­ri in­ce­li­yor­lar. Bu se­ne hac mev­si­mi Ka­sım ve Ara­lık ay­la­rı­na denk gel­di­ği için Ha­re­meyn’de mu­te­dil bir ha­va var. So­kak­lar çar­şı­lar le­ba­lep do­lu, çe­şit­li di­ler­de ve renk­ler­de Müs­lü­man­lar bir ara­ya ge­li­yor, ta­nı­şı­yor ko­nu­şu­yor­lar. Me­di­ne’de Ser­ver-i Ka­ina­tın Mes­ci­din­den son­ra en çok zi­ya­ret­çi alan me­kan­la­rın ba­şın­da Uhud Şe­hit­li­ği ge­li­yor. Bi­lin­di­ği üze­re Uhud Şe­hit­li­ğin­de Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin am­ca­la­rı Haz­re­ti Ham­za, Mus’ab bin Umeyr ve Ab­dul­lah bin Cahş gi­bi bü­yük sa­ha­be­ler ya­tı­yor. Ha­cı­lar mut­la­ka Ok­çu­lar Te­pe­si­ne çı­kı­yor, ün­lü mu­ha­re­be hak­kın­da bil­gi alı­yor­lar. Re­su­lul­lah Efen­di­mi­zin mü­ba­rek diş­le­ri­nin kı­rıl­dı­ğı ve bir müd­det sı­ğın­mak zo­run­da kal­dık­la­rı ma­ğa­ra mü­min­le­ri his­len­di­ri­yor ve göz yaş­la­rı­na bo­ğu­yor. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı, her se­ne ol­du­ğu gi­bi bu se­ne de sun­du­ğu ka­li­te­li hiz­met­ler­le dik­kat çe­ki­yor. Ka­yıp bü­ro­la­rı 24 sa­at ara­lık­sız nö­bet tu­tar­ken sağ­lık hiz­met­le­ri ka­pı­yı ça­lan her­ke­se hiz­met su­nu­yor. Türk ha­cı aday­la­rı­nın yaş or­ta­la­ma­sı geç­ti­ği­miz yıl­la­ra gö­re düş­tü, an­cak yaş­lı­la­rın ha­len ço­ğun­luk­ta ol­du­ğu göz­ler­den kaç­mı­yor. HİJYENİK MESCİTLER ­Mes­cid­-i Ne­be­vi’yi ziyaret eden müslümanlar Hüc­re­-i Sa­a­det (E­fen­di­mi­zin kab­ri) he­ye­ca­nını yaşıyor. Me-dine’deki ca­mi­le­r ise hijyen olmalarıyla dik­ka­ti çe­ki­yor. MES­CİD-İ NE­BE­Vİ’DE­Kİ NUR Me­di­ne’de Pey­gam­ber Efen­di­mi­zin mü­ba­rek ka­bir­le­ri­nin bu­lun­du­ğu bu ca­mi, O’nun nu­ru­nun ko­ku­suy­la in­sa­na bam­baş­ka bir hu­zur ve­ri­yor. OK­ÇU­LA­RIN YER­LEŞ­Tİ­RİL­Dİ­Ğİ U­HUD TE­PE­Sİ ­Pey­gam­be­ri­miz Hz. Mu­ham­med’in Mek­ke­li müş­rik­ler­le yap­tı­ğı i­kin­ci bü­yük çar­pış­ma o­lan U­hud Sa­va­şı iş­te bu te­pe­nin et­ra­fın­da ce­re­yan et­miş­ti. E­fen­di­mi­zden emir gelmeden te­pe­yi terk e­den ok­çu­lar, sa­va­şın gi­di­şa­tı­nın, müş­rik­ler le­hi­ne de­ğiş­me­si­ne se­bep ol­muş­tu... 20 Türk ha­cı a­da­yı vefat etti Hac iba­de­ti için Suu­di Ara­bis­tan’a gi­den Türk ha­cı aday­la­rın­dan 20’si ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Hac iba­de­ti için kut­sal top­rak­la­ra gi­den ha­cı aday­la­rın­dan 9’u Mek­ke’de, 11’i Me­di­ne’de ve­fat et­ti. Mek­ke’de­ki­ler Şe­ra­i böl­ge­sin­de, Me­di­ne’deki­ler ise Cen­net-ül Ba­ki’de def­ne­dil­di. Mek­ke’de ve­fat eden ha­cı aday­la­rı ve gel­dik­le­ri şe­hir­ler: Fat­ma Dik­kol­lu (60) Sam­sun, Mus­ta­fa So­ba (56) Sam­sun, Ab­dül­ba­ri Ho­ca­oğ­lu (82) Di­yar­ba­kır, Sel­fi­naz Yal­nız (74) Ka­ra­man, Me­met Akın (68) Ma­lat­ya, Ha­ti­ce Men­dil­li (74) Ga­zi­an­tep, Fat­ma Kurt (64) Ga­zi­an­tep, Hü­se­yin Yu­mu­şak (46) Kü­tah­ya ve Sa­det­tin Ak­daş (59) Yoz­gat. Me­di­ne’de ha­ya­tı­nı kay­be­den ha­cı aday­la­rı­nın ise; İs­ma­il İme­ci-Gi­re­sun, Ham­di Yıl­dız-To­kat, Mıs­dık Ars­lan-Kah­ra­man­ma­raş, Ah­met Bü­yük­de­ve­ci-Si­vas, Dön­dü Kan­de­mir-Uşak, İs­ma­il Ay­te­kin-Ela­zığ, Sü­ley­man Şa­hin-Ga­zi­an­tep, Gül­süm Te­zel-Bar­tın, Mer­yem Öğüt-Alan­ya, Ali Sev­mez-İz­mir ve Dü­rü­ye Gü­neş-Kır­şe­hir ol­du­ğu be­lir­til­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT