BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mev­la­na’yı an­ma et­kin­lik­le­ri baş­lı­yor

Mev­la­na’yı an­ma et­kin­lik­le­ri baş­lı­yor

Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Mus­ta­fa Çı­pan, kutlamalara bu yıl bü­yük çapta ka­tı­lım bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­diKon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Mus­ta­fa Çı­pan, kutlamalara bu yıl bü­yük çapta ka­tı­lım bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di > Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Haz­re­ti Mev­la­na’nın 735. Vus­lat Yıl­dö­nü­mü Ulus­la­ra­ra­sı An­ma Tö­ren­le­ri için baş­la­tı­lan ha­zır­lık­lar ta­mam­lan­dı. Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Yrd. Doç. Dr. Mus­ta­fa Çı­pan, et­kin­lik­le­re bu yıl da bü­yük bir katılım bek­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek 6 dil­de bas­tır­dık­la­rı afiş­le­rin 20 ül­ke ile An­ka­ra’da­ki bü­yü­kel­çi­lik­le­re gön­de­ril­di­ği­ni söy­le­di. Ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret eden Çı­pan, Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak, ya­zar­la­rı­mız İs­ma­il Ka­pan, Ömer Öz­türk­men ve Re­sul İz­mir­li ile gö­rüş­tü. Et­kin­lik­ler hak­kın­da bil­gi ve­ren Çı­pan, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Et­kin­lik­ler 1 Ara­lık Pa­zar­te­si gü­nü meh­te­ran eş­li­ğin­de ‘Sev­gi ve Hoş­gö­rü Yü­rü­yü­şü’ ile baş­la­ya­cak. Mev­lâ­na Mü­ze­si’ni zi­ya­ret ve ço­cuk se­ma­zen­le­rin tö­re­ni ve ‘Gül­bank Dua­sı’ ile de­vam ede­cek olan ilk gün et­kin­lik­le­ri Mev­lâ­na Kül­tür Mer­ke­zi, Dev­let Gü­zel Sa­nat­lar Ga­le­ri­si ve Mev­lâ­na Mü­ze­si’nde ser­gi­le­rin açı­lış­la­rı­nın ar­dın­dan, ‘Din­le Ney’den fil­mi­nin gös­te­ri­mi ile de­vam ede­cek. Ay­rı­ca Mes­ne­vi’yi bugün oku­mak’ ko­nu­lu pa­ne­lin de yer ala­ca­ğı et­kin­lik­ler­de Kur­ban Bay­ra­mı ari­fe gü­nü ve bay­ra­mın ilk gü­nü ak­şam­la­rı se­ma ic­ra edil­me­ye­cek. Top­lam 20 se­ma gös­te­ri­si dü­zen­le­ne­cek ve bu tö­ren­le­ri 52 bin ki­şi iz­le­ye­cek.” 6 DİL­DE HA­ZIR­LIK KAM­PAN­YA­SI Yrd. Doç. Dr. Mus­ta­fa Çı­pan, an­ma et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da 6 dil­de afiş bas­tır­dık­la­rı­nı da ifa­de ede­rek, söz­le­ri­ni şöy­le ta­mam­la­dı: “Türk­çe, İn­gi­liz­ce, Al­man­ca, Fran­sız­ca, Ja­pon­ca ve Fars­ça bas­tı­rı­lan afiş­ler, ABD ve Al­man­ya baş­ta ol­mak üze­re 20 ül­ke­nin baş­ken­ti­ne gön­de­ril­di. Afiş­ler bu ül­ke­ler­de­ki Tür­ki­ye’nin kül­tür ve ta­nı­tım ata­şe­lik­le­rin­de ası­la­cak. Ay­rı­ca Tür­ki­ye’de An­ka­ra’da­ki bü­yü­kel­çi­lik­le­re de afiş gön­de­ril­di. Çok sa­yı­da ül­ke­nin dev­let baş­kan­la­rı ve il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­na da da­ve­ti­ye gön­de­ril­di. Ge­çen yıl­ki tö­ren­le­re 25 ül­ke­nin bü­yü­kel­çi­si ka­tıl­dı. Bu yıl da ay­nı il­gi­yi bek­li­yo­ruz. Tu­rizm fir­ma­la­rı tur­lar­la tu­rist ge­ti­re­cek.’’
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT