BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstismarın hesabını sorarım

İstismarın hesabını sorarım

Başbakan, dar ge­lir­li­le­re yö­ne­lik ya­pı­lan yar­dım­lar ko­nu­sun­daki is­tis­mar id­di­a­la­rıyla ilgili olarak, “Böy­le bir şey o­lur­sa, so­rum­lu­nun ya­ka­sın­da ilk ön­ce be­nim el­le­rim o­lur” de­diTÜR­Kİ­YE’Yİ YE­Nİ TA­NI­YOR­LAR Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, par­ti­si­nin TBMM G­rup Top­lan­tı­sın­da, par­ti­ye ye­ni ka­tı­lan­la­ra ro­zet tak­tı. Er­do­ğan, CHP Genel Baş­ka­nı Bay­kal’ın çar­şaf­lı bir ki­şi­ye ro­zet tak­ma­sı hak­kın­da da se­vin­di­ri­ci bir dö­ne­me gi­ril­di­ği­ni söy­le­di. Bu de­ği­şim ve dö­nü­şü­mü ya­pan­la­rı kut­la­yan Er­do­ğan, “Tür­ki­ye’yi bü­tün ger­çek­le­riy­le ta­nı­ma­ya baş­la­dı­lar. Her ne ka­dar, 29 Mart­ta bir se­çim var­sa da... Böy­le bir yak­la­şı­mın ol­ma­sı, ro­zet­le­rin ta­kıl­ma­sı gü­zel­dir” de­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, dar ge­lir­li­le­re yö­ne­lik ger­çek­leş­ti­ri­len kö­mür da­ğı­tı­mı ve di­ğer yar­dım­lar ko­nu­sun­da, is­tis­mar ya­pıl­dı­ğı id­di­ala­rıy­la il­gi­li ola­rak, “Bü­tün bu yar­dım­lar, kay­ma­kam­lık­la­rı­mız va­sı­ta­sıy­la o il­çe­de­ki ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lir. Ba­na böy­le şi­ka­yet gel­sin, o kay­ma­ka­mın ya­ka­sın­da ilk ön­ce be­nim elim olur” de­di. Par­ti­si­nin TBMM grup top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Er­do­ğan, 2002 yı­lı so­nun­da ik­ti­da­ra gel­dik­le­rin­de “yok­sul­luk, yol­suz­luk ve ya­sak­lar­la mü­ca­de­le ede­cek­le­ri­ni” söy­le­dik­le­ri­ni ve bun­lar­la mü­ca­de­le­le­ri­nin de­vam et­ti­ği­ni kay­det­ti. FA­Kİ­RE 5 MİL­YA­R YTL Son 6 yıl için­de yak­la­şık 5 mil­yar YTL’yi çe­şit­li va­sı­ta­lar­la sos­yal yar­dım­da har­ca­dık­la­rı­nı ifa­de eden Er­do­ğan, “Ba­zen ko­nu­şu­yor­lar ya ile­ri ge­ri...İş­te bu­yu­run bun­lar fa­iz­siz des­tek... Biz hem kö­mür ocak­la­rı­nı hem de atıl du­ran bin­ler­ce nak­li­ye ara­cı bu ve­si­ley­le ha­re­ke­te ge­çir­dik. Bu yıl so­nu iti­ba­rıy­la 2 mil­yon 84 bin ai­le bu kö­mür yar­dı­mın­dan is­ti­fa­de et­miş du­rum­da. Bu­gün­ler­de yi­ne kam­pan­ya­lar baş­lat­tı­lar; bi­zim sos­yal yar­dım­la­rı­mı­zı yok­sul ke­sim­le­re ver­di­ği­miz ay­nî, nak­dî yar­dım­la­rı, kö­mür yar­dı­mı­nı dil­le­ri­ne do­la­dı­lar. Şu ifa­de çok çir­kin, ‘bu­nu yan­daş­la­rı­na da­ğı­tı­yor­lar.’ Eli­ni­ze, di­li­ni­ze dur­sun. Bü­tün bu yar­dım­lar, kay­ma­kam­lık­la­rı­mız va­sı­ta­sıy­la o il­çe­de­ki fa­kir fu­ka­ra, ga­rip gu­re­ba­ya ve­ri­lir. Ba­na böy­le şi­ka­yet gel­sin, o kay­ma­ka­mın ya­ka­sın­da ilk ön­ce be­nim elim olur. Ama as­la bu­gü­ne ka­dar böy­le bir şi­ka­yet al­ma­dık.” KAY­MA­KAM­LI­ĞA KO­ŞUN Ko­nuş­ma­sın­da yardımlaşma fonu hakkında bilgiler veren Er­do­ğan, “Hiçbir geliri olmayan Kay­ma­kam­lı­ğa mü­ra­ca­at etsin. As­ga­ri 150 YTL destek alırsınız. Bu­nun­la iş kal­mı­yor, ye­me­ği de kö­mü­rü de gi­der. Ço­cuk­la­rı­nı oku­ta­cak des­tek de ay­rı­ca gi­der” di­ye ko­nuş­tu. “Si­ya­se­ti de­ğil, baş­kan­lı­ğı bı­ra­kı­rım” Hin­dis­tan’a res­mi zi­ya­re­ti dö­nü­şü Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “Ye­rel se­çim­ler­de ikin­ci par­ti olur­sak si­ya­se­ti bı­ra­kı­rım” de­me­di­ği­ni, “Ge­nel baş­kan­lı­ğı bı­ra­kı­rım” de­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­nun­la bir yer­le­re işa­ret ver­dim, sin­yal ver­dim. Fark­lı de­ğer­len­dir­me­ler ya­par­lar, o ay­rı me­se­le” di­ye ko­nuş­tu. Öte yandan Er­do­ğan, Nor­veç Ve­li­aht P­ren­si Ha­a­kon i­le akşam saatlerinde Baş­ba­kan­lık Mer­kez Bi­na’da or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Er­do­ğan, İm­ra­lı a­da­sın­da tu­tuk­lu bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü e­le­ba­şı­nın ya­nı­na baş­ka mah­kum­la­rın gön­de­ri­le­ce­ği­ne i­liş­kin ha­ber­ler­le il­gi­li, “O­ra­ya git­me­si ge­re­ken mah­kum­lar o­lur­sa, ta­bii ki gön­de­re­ce­ğiz. Şu an­da o­ra­da ha­zır­lık­lar de­vam e­di­yor” de­di. Er­do­ğan, AB’ye ü­ye­lik mü­za­ke­re­le­ri­nin ba­şa­rıy­la so­nuç­lan­ma­sı du­ru­mun­da re­fe­ran­du­ma gi­di­le­ce­ği­ni kay­de­de­rek, “Öy­le zan­ne­di­yo­rum ki hal­kı­mız o­nay­la­ya­cak­tır, a­ma he­nüz bu­nu söy­le­mek i­çin za­man er­ken” de­di. Baş­ba­kan, ha­zır­lık­la­rı sü­ren e­ko­no­mik pa­ke­tin ne­le­ri i­çer­di­ği­nin so­rul­ma­sı ü­ze­ri­ne de, “A­çık­la­dı­ğım­da öğ­re­ne­cek­si­niz” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT