BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEVLET BAHÇELİ: Eko­no­mi yük­sek ku­ra hap­se­dil­di

DEVLET BAHÇELİ: Eko­no­mi yük­sek ku­ra hap­se­dil­di

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, AK Par­ti’nin, fark ede­me­di­ği ve et­ki­si­ni her ge­çen gün ar­tı­ran eko­no­mik buh­ra­nın, mil­le­tin şi­ka­yet­le­ri­nin yo­ğun­laş­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu kay­det­ti.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, AK Par­ti’nin, fark ede­me­di­ği ve et­ki­si­ni her ge­çen gün ar­tı­ran eko­no­mik buh­ra­nın, mil­le­tin şi­ka­yet­le­ri­nin yo­ğun­laş­ma­sı­na se­bep ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Bah­çe­li, hü­kü­me­tin, bu za­ma­na ka­dar, eko­no­mi­yi, yük­sek fa­iz, dü­şük kur sar­ma­lı­na hap­set­ti­ği­ni, eko­no­mi­de­ki olum­suz­luk­la­rın se­be­bi ola­rak kü­re­sel den­ge­siz­lik­le­ri gös­ter­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı öne sür­dü. Fi­nan­sal den­ge­nin hız­la bo­zu­la­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lu­nan Bah­çe­li, iş­siz­li­ğin ve va­tan­daş­la­rın şi­ka­yet­le­ri­nin gi­de­rek art­tı­ğı­na dik­kat çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT