BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şû­ra şuu­ru

Şû­ra şuu­ru

Gü­reş Lig­le­ri de­vam edi­yor ama ma­ale­sef ba­sın­da yi­ne tık yok! Av­ru­pa’da gü­reş­te id­di­alı ül­ke­ler şu an te­mel ha­zır­lık kam­pı ya­pı­yor­lar. Ya biz? Lig­ler­de yap­ma­mız ge­re­ken çok önem­li bir ko­nu var. “Re­zerv teş­kil eden gü­reş­çi­le­rin mü­sa­ba­ka­la­rı­nı ta­kip edip de­ğer­len­dir­mek.” Bu­nu mev­cut mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri de ya­pa­bi­lir, Fe­de­ras­yo­nun oluş­tu­ra­ca­ğı bir ko­mis­yon da...Gü­reş Lig­le­ri de­vam edi­yor ama ma­ale­sef ba­sın­da yi­ne tık yok! Av­ru­pa’da gü­reş­te id­di­alı ül­ke­ler şu an te­mel ha­zır­lık kam­pı ya­pı­yor­lar. Ya biz? Lig­ler­de yap­ma­mız ge­re­ken çok önem­li bir ko­nu var. “Re­zerv teş­kil eden gü­reş­çi­le­rin mü­sa­ba­ka­la­rı­nı ta­kip edip de­ğer­len­dir­mek.” Bu­nu mev­cut mil­li ta­kım an­tre­nör­le­ri de ya­pa­bi­lir, Fe­de­ras­yo­nun oluş­tu­ra­ca­ğı bir ko­mis­yon da... Se­çi­mi şu ana ka­dar yap­ma­lıy­dık. Ta­rih bir an ön­ce res­mi ola­rak açık­lan­ma­lı. Tür­ki­ye Şam­pi­yo­na­la­rı ta­ri­hi de yi­ne bir an ön­ce açık­lan­ma­lı... Uza­yıp gi­di­yor... Biz iz­ni­niz­le Türk spo­ru­na yön ve­re­bi­le­cek olan şu­ra­ya dö­ne­lim. Ge­le­cek haf­ta bu­gün ya­pı­la­cak olan “SPOR ŞÛ­RA­SI 2008” ile il­gi­li ko­nu baş­lık­la­rı­nı ver­miş­tim. Haf­ta so­nu Ba­kan Ba­şes­gi­oğ­lu, Ge­nel Mü­dür Ata­lay, Es­ki Ge­nel Mü­dür Do­ğu ve Eği­tim Dai­re Baş­ka­nı Çıl­gın önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du­lar. İz­ni­niz­le kı­sa kı­sa de­ğin­mek is­ti­yo­rum. M.Ba­şes­gi­oğ­lu ül­ke­miz­de genç­lik ve spor ala­nın­da ar­zu edi­len dü­ze­yi ya­ka­la­mak, gö­rüş ve öne­ri­le­ri alıp ge­le­ce­ğe yö­ne­lik plan­la­ma­lar yap­mak ve spor po­li­ti­ka­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la Spor Şûra­sı 2008’in ön­gö­rül­dü­ğü­nü ve önem­li ka­rar­la­rın alı­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­kan, “Şû­ra­da sa­de­ce olim­pi­yat­lar de­ğil, spor teş­ki­la­tı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­ma­sı, spor kül­tü­rü ve spor­la eği­tim, spor­da sağ­lık ve sos­yal gü­ven­lik, spor hu­ku­ku ve en­gel­li­le­rin spor ko­nu­la­rı ma­sa­ya ya­tı­rı­la­cak. Spo­run tı­ka­nan ka­nal­la­rı­nı açıp, bu bü­yük ül­ke­nin po­tan­si­ye­li­ne uy­gun bir spor ya­pı­lan­ma­sı­nı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz” de­di. Meh­met Ata­lay ise, “Şû­ra­lar çö­züm­len­me­miş ko­nu­lar için çö­züm alan­la­rı­dır. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ola­rak so­run­la­rı çöz­mek, spor­da da­ha ile­ri dü­ze­yi ya­ka­la­mak ve plan­la­ma­lar yap­mak ama­cıy­la tüm spor ca­mi­ası­nı bu şu­ra­da bu­luş­tu­ra­ca­ğız. Çı­ka­cak so­nuç­la­rı en hız­lı şe­kil­de ha­ya­ta ge­çi­re­rek, Türk spo­ru­nun yol ha­ri­ta­sı­nı çi­ze­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. Ga­zan­fer Do­ğu da, “Şû­ra­lar o ala­nın için­de bu­lu­nan un­sur­lar ve gö­rüş­le­ri di­le ge­ti­rir, or­ta­ya bir he­def ve viz­yon ko­nur. Bu­gü­ne ka­dar ya­pı­lan tüm şu­ra­lar­dan son­ra ka­mu­oyu­nun ‘Ne­den alı­nan ka­rar­lar uy­gu­lan­mı­yor?’ şek­lin­de­ki so­ru­la­rı­nın ce­va­bı çok net. Uy­gu­la­ma­da bü­rok­ra­si ve si­ya­set çok önem­li fak­tör­ler­dir. Si­ya­si par­ti­le­rin prog­ram­la­rın­da şu­ra ka­rar­la­rı­nın reh­ber ol­ma­sı ge­re­kir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Alt Ko­mis­yon Baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı “Spor Teş­ki­la­tı­nın Ye­ni­den Ya­pı­lan­ma­sı” ko­nu­sun­da da açık­la­ma­lar ya­pan Do­ğu, “Fe­de­ras­yon­lar özerk ya­pı­la­rı­na de­vam et­me­li, büt­çe des­te­ği sü­rek­li ol­ma­lı, an­cak mâ­li ko­nu­lar­da de­ne­tim­ler da­ha et­kin ha­le gel­me­li­dir” gö­rü­şün­de... Sa­yın Çıl­gın ise, her alan­da ya­şa­nan hız­lı ge­li­şi­min spor sek­tö­rün­de de ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu doğ­rul­tu­da genç­lik ve spo­ra iliş­kin hiz­met ve bek­len­ti­ler art­mak­ta­dır. Ken­di­ne öz­gü top­lum­sal ku­ral­la­rı, de­ğer­le­ri, et­ki­le­şim sim­ge­le­ri ve sü­reç­le­riy­le spor, can­lı bir top­lum­sal ya­pı olup, da­ha çok ki­şi ta­ra­fın­dan doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak il­gi gö­rü­yor. Spor ala­nın­da ar­zu edi­len dü­ze­ye ulaş­mak, ye­ni spor po­li­ti­ka­la­rı oluş­tur­mak, spo­ru­mu­zu ge­le­ce­ğe ta­şı­ya­cak ye­ni gö­rüş ve öne­ri­le­ri yol ha­ri­ta­sı­nın be­lir­len­me­sin­de Spor Şû­ra­sı bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak” di­yor. Evet ba­ka­lım ne­ler ola­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT