BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fas’tan Af­ri­ka’ya köp­rü­ çağ­rı­sı

Fas’tan Af­ri­ka’ya köp­rü­ çağ­rı­sı

Fas­lı Ba­kan Ak­har­bach, ağır­lı­ğı günden güne ar­tan Af­ri­ka’ya açıl­ma­sı için Tür­ki­ye’ye her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı söy­le­diGÜNDEM İŞ BİRLİĞİ... TA­SAM Baş­ka­nı Sü­ley­man Şen­soy (sol­dan ikin­ci), Fas Dev­let Ba­ka­nı La­ti­fa Ak­har­bach ve Fas Bü­yü­kel­çi­si Ab­dul­lah Za­go­ur (en sağ­da), Dış Ha­ber­ler Mü­dü­rü­müz Hay­ret­tin Tu­ran ile ya­za­rı­mız İs­ma­il Ka­pan’a, Af­ri­ka’da­ki ye­ni im­kân­lar hak­kın­da bil­gi­ler ver­di. (Fotoğraf: Özcan Genç) > Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Türk As­ya Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (TA­SAM) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 4. Ulus­la­ra­ra­sı Türk-Af­ri­ka Kon­gre­si’ne ka­tı­lan Fas Dev­let Ba­ka­nı La­ti­fa Ak­har­bach, “Kül­tü­rel bağ­la­rı­mı­zın bulunduğu Tür­ki­ye’nin Af­ri­ka’ya açı­lan ka­pı­sı ol­mak is­ti­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye’nin ta­ri­hi, eko­no­mi­si ve zen­gin kül­tü­rü ile bü­yük bir ül­ke ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken La­ti­fa Ak­har­bach, iki ül­ke ara­sın­da­ki si­ya­si iliş­ki­le­rin mü­kem­mel ol­du­ğu­nu an­cak bu­nun ti­ca­re­te yan­sı­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. La­ti­fa Ak­har­bach şöy­le de­vam et­ti: “Alt­ya­pı­mı­zı Tür­ki­ye’ye aç­tık. Ta­rım, in­şa­at ve tu­rizm alan­la­rın­da bü­yük im­kân­lar sağ­lı­yo­ruz. Af­ri­ka da son dö­nem­de eko­no­mik açı­dan öne çı­kan bir kı­ta. Fas ola­rak Tür­ki­ye’nin Af­ri­ka’ya açı­lan ka­pı­sı ol­mak is­ti­yo­ruz. Bu kap­sam­da Türk şir­ket­le­ri­ne her tür­lü des­te­ği ver­me­ye ha­zı­rız.” İh­las Hol­ding’in de spon­sor ol­du­ğu kon­gre­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan TA­SAM Baş­ka­nı Sü­ley­man Şen­soy, için­de bu­lu­nu­lan dö­nem­de pa­ra­met­re­ler ve den­ge­ler ye­ni­den ta­nım­la­nır­ken, Af­ri­ka’nın ken­di için­de öne­mi­ni artır­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT