BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Seç­men lis­te­le­ri BUGÜN ASKIDA

Seç­men lis­te­le­ri BUGÜN ASKIDA

29 Mart 2009’da ya­pı­la­cak Ma­hal­li İ­da­re­ler Ge­nel Se­çim­le­ri i­çin seç­men lis­te­le­ri, bu­gün­den i­ti­ba­ren muh­tar­lık­lar­da as­kı­ya çı­ka­rı­la­cak.29 Mart 2009’da ya­pı­la­cak Ma­hal­li İ­da­re­ler Ge­nel Se­çim­le­ri i­çin seç­men lis­te­le­ri, bu­gün­den i­ti­ba­ren muh­tar­lık­lar­da as­kı­ya çı­ka­rı­la­cak. Lis­te­ler, 5 A­ra­lık Cu­ma gü­nü sa­at 17.00’de as­kı­dan in­di­ri­le­cek. As­kı­ya çı­kar­tı­lan muh­tar­lık böl­ge­si as­kı lis­te­sin­de ka­yıt­lı o­lan seç­men­ler­den ka­yıt­la­rın­da yan­lış­lık ve­ya ek­sik­lik bu­lu­nan ve­ya as­kı sü­re­si i­çe­ri­sin­de yer­le­şim ye­ri­ni ay­nı il­çe i­çin­de baş­ka bir muh­tar­lık böl­ge­si­ne ve­ya bir il­çe­den di­ğer bir il­çe­ye nak­le­den ki­şi­ler, biz­zat ve­ya il­gi­li nü­fus mü­dür­lü­ğün­den a­la­cak­la­rı res­mi ni­te­lik­te­ki bel­ge i­le as­kı ye­ri gö­rev­li­si­ne ve­ya il­çe se­çim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­na mü­ra­ca­at e­de­cek. İ­sim­le­ri o­lan­lar­dan, si­lah al­tın­da bu­lu­nan er ve er­baş­la­ra, mah­ke­me ka­rar­la­rı­na gö­re sü­re­li ya­sak­lı o­lan seç­men­le­re, ka­sıt­lı suç­lar­dan ce­za­e­vin­de bu­lu­nan hü­küm­lü­le­re kar­şı ya­pı­lan i­ti­raz­lar, 20 A­ra­lık 2008 Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 17.00’ye ka­dar ke­sin o­la­rak ka­ra­ra bağ­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT