BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma’nın ka­bi­ne­si An­ka­ra’ya ta­nı­dık

Oba­ma’nın ka­bi­ne­si An­ka­ra’ya ta­nı­dık

Se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da Er­me­ni id­di­ala­rı ve Kıb­rıs açık­la­ma­la­rı ile Tür­ki­ye’yi te­dir­gin eden Oba­ma’nın ka­bi­ne­si­nin şe­kil­len­me­ye baş­la­ma­sı An­ka­ra’yı ra­hat­lat­tı.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Se­çim kam­pan­ya­sı sı­ra­sın­da Er­me­ni id­di­ala­rı ve Kıb­rıs açık­la­ma­la­rı ile Tür­ki­ye’yi te­dir­gin eden Oba­ma’nın ka­bi­ne­si­nin şe­kil­len­me­ye baş­la­ma­sı An­ka­ra’yı ra­hat­lat­tı. Ka­bi­ne­de­ki ba­kan­la­rın bir­ço­ğu Bill Clin­ton dö­ne­min­de gö­rev yap­mış isim­ler­den olu­şu­yor. Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı­na ata­nan Ti­mothy Ge­ith­ner, 2001’de­ki açık­la­ma­sın­da Tür­ki­ye’de­ki IMF prog­ra­mı­nın ba­şa­rı­lı bir bi­çim­de uy­gu­lan­dı­ğı­nı be­lirt­miş­ti. Dı­şiş­le­ri’ne ge­len Hil­lary Clin­ton’ın ise An­ka­ra’ya uzak ol­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. Ulu­sal Gü­ven­lik Da­nış­man­lı­ğı için isim­le­ri öne çı­kan Emek­li Ge­ne­ral Ja­mes Jo­nes ile Ja­mes Ste­in­berg’in de Tür­ki­ye ile olum­lu iliş­ki­le­ri ol­du­ğu bi­li­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT