BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sosyal yardımlar ve medya!

Sosyal yardımlar ve medya!

AK Par­ti ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lın­dan bu ya­na, Sos­yal Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Fo­nu ara­cı­lı­ğı ile yok­sul ke­sim­le­re büt­çe­den kay­nak ak­ta­rı­yor.AK Par­ti ik­ti­da­ra gel­di­ği 2002 yı­lın­dan bu ya­na, Sos­yal Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Fo­nu ara­cı­lı­ğı ile yok­sul ke­sim­le­re büt­çe­den kay­nak ak­ta­rı­yor. Bu par­ti­nin hem Ka­sım 2002, hem de 22 Tem­muz 2007 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de hal­ka sun­du­ğu se­çim prog­ra­mın­da ‘Yok­sul­luk­la Mü­ca­de­le’ baş­lı­ğı al­tın­da bu va­at­ler var. İk­ti­dar par­ti­si de 2002’den baş­la­ya­rak bu­gü­ne ka­dar her yıl ar­tan bir oran­da çe­şit­li yön­tem­ler­le yok­sul ke­sim­le­re büt­çe­den pay ak­tar­mış. Bu­ra­da amaç, “Sos­yal Dev­let” il­ke­si ge­re­ği, yok­sul ke­sim­le­ri eko­no­mik yön­den des­tek­le­mek. Kö­mür yar­dı­mı, gı­da yar­dı­mı, eği­tim yar­dı­mı, sağ­lık yar­dı­mı, mes­lek edin­dir­me ve pro­je yar­dım­la­rı, iş kur­ma yar­dım­la­rı gi­bi bir­çok alan­da yok­sul ke­sim­le­re des­tek ve­ri­li­yor. Baş­ta Baş­ba­kan ol­mak üze­re, bu kad­ro bu işi ye­ni yap­mı­yor. Bu in­san­lar be­le­di­ye baş­ka­nı iken de ye­rel yö­ne­tim­le­rin im­kân­la­rı­nın el­ver­di­ği öl­çü­de bu yar­dım­la­rı ya­pı­yor­lar­dı. Me­se­la İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si son 10-15 yıl­dır bu tür sos­yal pro­je­le­ri ge­liş­ti­re­rek uy­gu­lu­yor­lar. Ya­ni bu uy­gu­la­ma bu­gü­nün işi de­ğil. “Kom­şu­su aç iken ken­di­si tok ya­tan biz­den de­ğil­dir” an­la­yı­şı­nın yö­ne­tim bi­çim­le­ri­ne yan­sı­ma­sı­nın do­ğal so­nu­cu bu. Son bir ay­dır han­gi te­le­viz­yon ka­na­lı­nı aç­sa­nız, ana ha­ber­ler­de fa­kir-fu­ka­ra­ya ya­pı­lan gı­da-kö­mür gi­bi yar­dım­la­rı yer­den ye­re vu­ran, çe­şit­li ne­den­ler­le yar­dım ala­ma­mış va­tan­daş­la­rın fi­gü­ran ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı zor­la­ma ha­ber­ler­le kar­şı­la­şı­yor­su­nuz. Ney­miş, se­çim rüş­ve­ti imiş... Va­li­lik­ler be­le­di­ye araç­la­rıy­la kö­mür da­ğı­tı­yor­muş... Top­lum­da sa­da­ka kül­tü­rü oluş­tu­ru­lu­yor­muş... Ba­zı fır­sat­çı­lar al­dı­ğı kö­mü­rü sa­tı­yor­muş... Bir ay­dır bık­tık ar­tık bu ka­sıt­lı ve sis­tem­li ha­ber­ler­den. 2002 yı­lın­dan bu ya­na hem hü­kü­met, hem de AK Par­ti­li Be­le­di­ye­ler her yıl kış ön­ce­sin­de dü­zen­li ola­rak fa­kir ai­le­le­re kö­mür da­ğı­tı­yor­lar. Bu, bu­gü­nün işi de­ğil. İyi araş­tı­rın da­ğı­tı­lan kö­mü­rün mik­ta­rın­da da ar­tış yok. Ama si­zin ka­me­ra­la­rı­nız 6 yıl­dır de­vam eden bir fa­ali­ye­ti, an­cak se­çim­le­re 3 ay ka­la gör­me ih­ti­ya­cı his­se­di­yor­sa gü­nah ki­min? Efen­dim, Baş­ba­kan­lık­tan gön­de­ri­len yar­dım­la­rın üze­rin­de bu yar­dım­la­rın ne­re­den gel­di­ği ya­zı­lı. Va­li­lik­ler be­le­di­ye­le­rin araç ve ge­reç­le­rin­den is­ti­fa­de ede­rek, bu da­ğı­tı­mı ay­nı tip yar­dım­la­rı ya­pan Be­le­di­ye­ler­le ko­or­di­nas­yon için­de ya­pı­yor­sa, yan­lış bu­nun ne­re­sin­de? Ak­si tak­dir­de bel­ki ay­nı ai­le­ye hem va­li­lik hem de be­le­di­ye bir­bi­rin­den ha­ber­siz yar­dım ya­pa­cak. Va­tan­da­şı­mız oyu­nu, inan­ma­dı­ğı-gü­ven­me­di­ği hal­de iki tor­ba kö­mür için sa­ta­cak mı? Bu yak­la­şım Türk va­tan­da­şı­na ha­ka­ret­tir. Ba­zı fır­sat­çı­lar bu ha­yır­lı iş­le­ri is­tis­mar edi­yor di­ye fa­ki­re yar­dım­dan vaz mı ge­çe­ce­ğiz? Ye­ter ar­tık bık­tık bu ka­sıt­lı-düz­me­ce ha­ber­ler­den. İn­san­lar ba­lık tut­ma­yı öğ­re­ne­ne ka­dar aç mı ka­la­cak­lar?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT