BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dün­ya­nın en kü­çük ‘jam­mer’ını üret­tik

Dün­ya­nın en kü­çük ‘jam­mer’ını üret­tik

Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar baş­kan­lı­ğın­da­ki Türk he­ye­ti ve İs­la­ma­bad Bü­yü­kel­çi­si En­gin Sos­yal, Pa­kis­tan­lı yet­ki­li­le­re bil­gi ver­di. Ta­şı­ma çan­ta­sı ve ye­dek ba­tar­ya ile 7 ki­lo ağır­lı­ğı bu­lu­nan sırt ‘jam­mer’ı, Türk stant­la­rın­da en çok il­gi­yi çe­ken ürün­ler ara­sın­da yer al­dı...MU­RAD BA­YAR YET­Kİ­Lİ­LE­RE BİL­Gİ VER­Dİ Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar baş­kan­lı­ğın­da­ki Türk he­ye­ti ve İs­la­ma­bad Bü­yü­kel­çi­si En­gin Sos­yal, Pa­kis­tan­lı yet­ki­li­le­re bil­gi ver­di. Ta­şı­ma çan­ta­sı ve ye­dek ba­tar­ya ile 7 ki­lo ağır­lı­ğı bu­lu­nan sırt ‘jam­mer’ı, Türk stant­la­rın­da en çok il­gi­yi çe­ken ürün­ler ara­sın­da yer al­dı... Pa­kis­tan’ın Ka­ra­çi ken­tin­de dü­zen­le­nen 5. Ulus­la­ra­ra­sı Sa­vun­ma Fua­rı de­vam edi­yor. Fu­ar­da Sa­vun­ma Sa­na­yi Müs­te­şa­rı Mu­rad Ba­yar baş­kan­lı­ğın­da­ki Türk he­ye­ti­nin gö­rüş­me­le­ri sü­rer­ken, Türk şir­ket­le­ri­nin stant­la­rı yo­ğun il­gi gö­rü­yor. Fua­ra ka­tı­lan Asel­san, Ha­vel­san, Ro­ket­san, MKEK ve TA­I baş­ta ol­mak üze­re Türk sa­vun­ma sa­na­yi­nin ön­de ge­len ku­ru­luş­la­rı, ürün­le­ri­ni ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra ta­nıt­ma im­kâ­nı bu­lu­yor. Bir Türk fir­ma­sı dün­ya­nın en kü­çük ve en ha­fif sırt ti­pi ‘jam­mer’ını üret­ti. Mic­ro­dis Sa­vun­ma Sis­tem­le­ri Ko­or­di­na­tö­rü Bi­rol Te­kin­ce; 5.5 ki­log­ram ağır­lı­ğın­da­ki sırt ti­pi ‘jam­mer’ın, kü­çük bir­lik­le­rin ha­re­ke­ti için ta­sar­lan­dı­ğı­nı, bu ürü­nün dün­ya­da ta­sar­lan­mış en kü­çük ve en ha­fif ‘jam­mer’ ol­du­ğu­nu söy­le­di. ‘Jam­mer’ın 3 yıl sü­ren bir ça­lış­ma so­nu­cu ha­zır­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Te­kin­ce, “Ta­şı­ma çan­ta­sı ve ye­dek ba­tar­ya ile 7 ki­lo ağır­lı­ğı var. Yü­rü­me ve ara­zi şart­la­rı­nın kı­sıt­lı ol­du­ğu ope­ras­yon­lar­da kul­la­nı­lı­yor. Bir­li­ğin ih­ti­ya­cı olan, uzak­tan ku­man­day­la pat­la­tı­lan bom­ba­la­rı et­ki­siz ha­le ge­tir­me iş­le­mi­ni ta­ma­men ye­ri­ne ge­ti­re­bi­lir. Ci­haz, yurt için­de sa­tı­şa su­nul­du, yurt dı­şı için ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bu ara­da GA­TE Elek­tro­nik fir­ma­sı Pa­zar­la­ma Sa­tış Mü­dü­rü Ez­gi Kes­ler, ‘jam­mer’ sis­tem­le­rin­de, sin­yal ya­yıl­ma­sı sı­ra­sın­da in­san sağ­lı­ğı açı­şın­dan bir prob­lem bu­lun­ma­dı­ğı­nı, araç­lar­da “fa­ra­day ka­fe­si” de­ni­len sis­tem­le, sin­yal­le­rin izo­le edil­di­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT